Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 21. septembrī ABB Ltd, ABB AB iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2018. gada 12. jūlija spriedumu lietā T-445/14 ABB Ltd, ABB AB/Eiropas Komisija

(Lieta C-593/18 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējas: ABB Ltd, ABB AB (pārstāvji: I. Vandenborre un S. Dionnet, advokāti)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēju prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt spriedumu vai veikt citus pasākumus, kurus tā uzskata par lietderīgiem, un

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pirmais pamats. Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, secinot, ka Komisija ir izpildījusi pierādīšanas pienākumu, konstatējot apelācijas sūdzības iesniedzēju pārkāpumu, kurā ietilpst visi pazemes spēka kabeļi un piederumi ar spriegumiem no 110 kW līdz 220 kW. Vispārējā tiesa neesot pārbaudījusi, vai pārkāpums Lēmumā 1 tika konstatēts ar “pietiekamu precizitāti” un atbilstoši nepieciešamajam juridiskajam standartam. Tāpat Vispārējā tiesa neesot pareizi piemērojusi nosacījumus pietiekamu zināšanu noteikšanai, lai secinātu, ka apelācijas sūdzības iesniedzējas piedalījās pārkāpumā.

Otrais pamats. Vispārējā tiesa neesot piemērojusi vienlīdzīgas attieksmes principu un nevainīguma prezumpciju, apstiprinot Komisijas konstatējumu, ka apelācijas sūdzības iesniedzēju pārkāpuma periods sākās 2000. gada 1. aprīlī.

Trešais pamats. Vispārējā tiesa neesot izpildījusi pienākumu norādīt pietiekamu pamatojumu tās vērtējumam saistībā ar apelācijas sūdzības iesniedzēju izvirzīto pamatu par vienlīdzīgas attieksmes neesamību, kļūdaini secinot, ka apelācijas sūdzības iesniedzējas administratīvā procesa laikā esot piekritušas šādai atšķirīgai attieksmei, un padarot šādu piekrišanu par būtisku apsvērumu tās vērtējumā.

____________

1 Komisijas Lēmums (2014. gada 2. aprīlis) par procedūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantu un EEZ līguma 53. pantu (Lieta AT.39610 – spēka kabeļi) (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 2139 final) (OV 2014, C 319, 10. lpp.).