Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 12 lipca 2018 r. w sprawie T-445/14, ABB Ltd, ABB AB / Komisja Europejska, wniesione w dniu 21 września 2018 r. przez ABB Ltd, ABB AB

(Sprawa C-593/18 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszące odwołanie: ABB Ltd, ABB AB (przedstawiciele: I. Vandenborre, advocaat, S. Dionnet, adwokat)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszących odwołanie

Wnoszące odwołanie wnoszą do Trybunału o:

uchylenie wyroku lub zastosowanie wszelkich innych środków, jakie Trybunał uzna za stosowne;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzut pierwszy: Sąd naruszył prawo, uznając, że Komisja zdołała wykazać, iż wnosząca odwołanie popełniła naruszenie, które obejmowało wszystkie podziemne kable elektryczne oraz osprzęt o napięciu między 110 kV i 220 kV. Sąd nie sprawdził, czy Komisja stwierdziła naruszenie w decyzji1 w sposób „dostatecznie precyzyjny” i wystarczający pod względem prawnym. Sąd nie zastosował też odpowiednio kryteriów pozwalających wykazać, dzięki wystarczającej znajomości okoliczności faktycznych, udział wnoszącej odwołanie w naruszeniu.

Zarzut drugi: Sąd nie zastosował zasady równego traktowania i domniemania niewinności, gdy potwierdził ustalenie Komisji, że w przypadku wnoszącej odwołanie okres naruszenia rozpoczął się w dniu 1 kwietnia 2000 r.

Zarzut trzeci: Sąd naruszył spoczywający na nim obowiązek przedstawienia wystarczającego uzasadnienia w odniesieniu do swej oceny zarzutu wnoszącej odwołanie dotyczącego nierównego traktowania, gdy błędnie uznał, że wnosząca odwołanie zaakceptowała takie rozróżnienie w toku postępowania administracyjnego i gdy uznał tę okoliczność za istotny element swej analizy.

____________

1 Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2014 r. dotycząca postępowania na podstawie art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 53 porozumienia EOG (sprawa AT.39610 – Kable elektryczne) [notyfikowana jako dokument C(2014) 2139 final] (Dz.U. 2014, C 319, s. 10).