Language of document :

Odvolanie podané 21. septembra 2018: ABB Ltd, ABB AB proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 12. júla 2018 vo veci T-445/14, ABB Ltd, ABB AB/Európska komisia

(vec C-593/18 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: ABB Ltd, ABB AB (v zastúpení: I. Vandenborre, advocaat, S. Dionnet, advokát)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateliek

Odvolateľky navrhujú, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok alebo nariadil akékoľvek ďalšie opatrenie, ktoré by sa ukázalo ako primerané, a

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

O prvom odvolacom dôvode. Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že Komisia uniesla dôkazné bremeno, pokiaľ ide o účasť odvolateľky s ohľadom na všetky podzemné elektrické káble a s nimi súvisiace zariadenia s napätím medzi 110 kV a 220 kV. Všeobecný súd nepreskúmal, či sporné rozhodnutie1 vymedzovalo porušenie „dostatočne presne“ a z právneho hľadiska dostatočne dôsledne. Všeobecný súd takisto nesprávne uplatnil podmienky s cieľom získať dostatočné informácie, aby mohol dospieť k záveru o účasti odvolateľky na porušení.

O druhom odvolacom dôvode. Všeobecný súd neuplatnil zásadu rovnakého zaobchádzania a prezumpcie neviny, keď potvrdil záver Komisie, že odvolateľka bola zapojená do porušenia od 1. apríla 2000.

O treťom odvolacom dôvode. Všeobecný súd porušil svoju povinnosť dostatočne motivovať svoje posúdenie žalobného dôvodu, ktorý predložila odvolateľka a ktorý sa zakladal na nerovnosti zaobchádzania, pričom chybne dospel k záveru, že odvolateľka súhlasila s takým rozlišovaním v priebehu správneho konania a túto okolnosť použil ako faktickú skutočnosť vo svojom posúdení.

____________

1 Rozhodnutie Komisie z 2. apríla 2014 týkajúce sa konania podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 53 Dohody o EHP (vec AT.39610 – Elektrické káble) [oznámené pod číslom C (2014) 2139 final] (Ú. v. EÚ C 319, 2014, s. 10).