Language of document :

Pritožba, ki sta jo družbi ABB Ltd in ABB AB vložili 21. septembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 12. julija 2018 v zadevi T-445/14, ABB Ltd in ABB AB/Evropska komisija

(Zadeva C-593/18 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnici: ABB Ltd, ABB AB (zastopnika: I. Vandenborre, advocaat, S. Dionnet, avocat)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predloga

Pritožnici Sodišču predlagata, naj:

razveljavi sodbo ali sprejme druge potrebne ukrepe in

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je ugotovilo, Komisija zadostila dokaznemu bremenu pri dokazovanju kršitve pritožnice, ki se je nanašala na vse podvodne električne kable in dodatno opremo z napetostjo od 110 kV do 220 kV. Splošno sodišče ni preverilo, ali je v sklepu1 kršitev opredeljena z „zadostno mero natančnosti“ in v skladu z zahtevanim pravnim standardom. Splošno sodišče tudi ni pravilno uporabilo pogojev, ki se nanašajo na zadostno zavedanje, ki je potrebno, da bi bilo mogoče ugotoviti sodelovanje pritožnice pri kršitvi.

Drugi pritožbeni razlog: Splošno sodišče pri tem, ko je potrdilo ugotovitev Komisije, da se je obdobje kršitve za pritožnico začelo s 1. aprilom 2000, ni uporabilo načela enakega obravnavanja in domneve nedolžnosti.

Tretji pritožbeni razlog: Splošno sodišče je kršilo dolžnost obrazložitve pri presoji predloga pritožnice, ki se nanaša na neenako obravnavanje, pri čemer je napačno ugotovilo, da je pritožnica na tako razlikovanje pristala v upravnem postopku, in ta pristanek upoštevalo pri svoji presoji.

____________

1 Sklep Komisije z dne 2. aprila 2014 v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 53 Sporazuma EGP (Zadeva AT.39610 – Električni kabli) (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 2139 final) (UL 2014, C 319, str. 10).