Language of document :

Överklagande ingett den 21 september 2018 av ABB Ltd, ABB AB av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 12 juli 2018 i mål T-445/14, ABB Ltd, ABB AB mot Europeiska kommissionen

(Mål C-593/18 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: ABB Ltd, ABB AB (ombud: I. Vandenborre, advocaat, S. Dionnet, avocat)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen eller vidta de åtgärder som god rättskipning kräver, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Första grunden. Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning då den fann att kommissionen uppfyllt sin bevisbörda när den fastställde att klaganden gjort sig skyldig till en överträdelse som omfattade samtliga underjordiska kraftkablar och tillbehör med en spänning på mellan 110 kV och 220 kV. Tribunalen kontrollerade inte huruvida överträdelsen fastställts ”med tillräcklig precision” och styrkts i rättsligt hänseende i beslutet1 . Tribunalen tillämpade felaktigt villkoren för att slå fast att klaganden ska anses ha varit tillräckligt medveten och därmed ha deltagit i överträdelsen.

Den andra grunden. Tribunalen underlät att tillämpa likabehandlingsprincipen och oskuldspresumtionen genom att upprätthålla kommissionens slutsats att för klaganden började överträdelseperioden löpa den 1 april 2000.

Tredje grunden. Tribunalen åsidosatte sin motiveringsskyldighet vid prövningen av klagandens yrkande avseende olik behandling, och kom felaktigt till slutsatsen att klaganden hade godtagit att en sådan åtskillnad gjordes under det administrativa förfarandet, samt gav detta godtagande avgörande betydelse vid sin bedömning.

____________

1 Kommissionens beslut av den 2 april 2014 om ett förfarande enligt artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 53 i EES-avtalet (Ärende AT.39610 – kraftkablar) (delgivet med nr C(2014) 2139 final) (EUT C 319, 2014, s. 10).