Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal d'instance d’Épinal (Prantsusmaa) 1. oktoobril 2018 – Cofidis SA versus YU, ZT

(kohtuasi C-616/18)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal d'instance d’Épinal

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Cofidis SA

Kostjad: YU, ZT

Eelotsuse küsimus

Kas kaitse, mille Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta direktiiv 2008/48/EÜ, mis käsitleb tarbijakrediidilepinguid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/102/EMÜ1 , tarbijatele tagab, ei võimalda kehtestada riigisisest õigusnormi, mis keelab hagi puhul, mille müüja või teenuseosutaja on esitanud tarbija vastu ja mis põhineb nendevahelisel lepingul, riigisisesel kohtul viieaastase aegumistähtaja möödumisel, mida hakatakse arvestama alates lepingu sõlmimisest, tuvastada omal algatusel või tarbija esitatud vastuväite tulemusena, et on rikutud selle direktiivi artiklis 8 sätestatud õigusnorme, mis käsitlevad kohustust kontrollida tarbija maksevõimet, õigusnorme, mis käsitlevad selle direktiivi artiklis 10 jj ette nähtud teavet, mis peab olema laenulepingutes selgelt ja lühidalt ära toodud, ning üldisemalt kõiki selles direktiivis ette nähtud tarbijakaitsenorme, ning reageerida tuvastatud rikkumisele?

____________

1 EÜT L 133, lk 66 ; ELT eriväljaanne 15/01, lk 326.