Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. listopada 2018. uputio Tribunal d'instance d’Épinal (Francuska) – Cofidis SA protiv YU, ZT

(predmet C-616/18)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal d'instance d’Épinal

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Cofidis SA

Tuženici: YU, ZT

Prethodno pitanje

Protivi li se zaštiti koju Direktiva 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/102/EEZ1 jamči potrošačima, nacionalna odredba koja, u slučaju kad je trgovac podnio tužbu protiv potrošača na temelju ugovora o kreditu sklopljenog među njima, nacionalnom sudu zabranjuje da se nakon proteka petogodišnjeg roka zastare koji teče od sklapanja ugovora, po službenoj dužnosti ili po prigovoru potrošača pozove na i sankcionira povredu odredbi o obvezi provjere kreditne sposobnosti potrošača iz članka 8. Direktive, odredbi o informacijama koje se moraju kratko i jasno navesti u ugovoru o kreditu iz članka 10. i sljedećih te direktive i, općenito, svih odredbi te direktive koje štite potrošače?

____________

1 SL L 133, str. 66.