Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal d'instance d’Épinal (Francja) w dniu 1 października 2018 r. – Cofidis SA / YU, ZT

(Sprawa C-616/18)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Tribunal d'instance d’Épinal

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Cofidis SA.

Strona pozwana: YU, ZT.

Pytania prejudycjalne

Czy ochrona, jaką zapewnia konsumentom dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG1 , stoi na przeszkodzie krajowemu przepisowi, który w przypadku powództwa wytoczonego przeciwko konsumentowi przez przedsiębiorcę na podstawie zawartej między nimi umowy o kredyt, nie pozwala sądowi krajowemu, po upływie pięcioletniego terminu przedawnienia biegnącego od daty zawarcia tej umowy, na uwzględnienie i ukaranie, z urzędu lub w wyniku zarzutu podniesionego przez konsumenta, uchybienia przepisom dotyczącym obowiązku sprawdzenia zdolności kredytowej, o który[ch] mowa w art. 8 dyrektywy, uchybienia przepisom dotyczącym informacji, które należy umieścić w sposób jasny i zwięzły w umowach o kredyt, o których mowa w art. 10 i nast. dyrektywy oraz, bardziej ogólnie, uchybienia całości przewidzianych we wskazanej dyrektywie przepisów ustanowionych w celu ochrony konsumentów?

____________

1 Dz.U. L 133, s. 66.