Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal tribunal dʼinstance d’Épinal (Francúzsko) 1. októbra 2018 – Cofidis SA/YU, ZT

(vec C-616/18)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal dʼinstance d’Épinal

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Cofidis SA

Žalovaní: YU, ZT

Prejudiciálna otázka

Bráni ochrana, ktorú smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS1 zabezpečuje pre spotrebiteľov, vnútroštátnemu ustanoveniu, ktoré v prípade konania začatého podnikateľom proti spotrebiteľovi na základe zmluvy o úvere uzatvorenej medzi nimi, zakazuje vnútroštátnemu súdu, aby po uplynutí päťročnej premlčacej doby, ktorá začína plynúť odo dňa uzavretia zmluvy, uplatnil ex offo alebo na základe námietky vznesenej zo strany spotrebiteľa dôvod spočívajúci v porušení ustanovení týkajúcich sa povinnosti overiť schopnosť spotrebiteľa splácať úver stanovenú v článku 8 tejto smernice, ustanovení týkajúcich sa informácií, ktoré musia byť v zmluvách o úvere uvedené zrozumiteľným a stručným spôsobom, obsiahnutých v článku 10 a nasl. uvedenej smernice, a všeobecnejšie porušenie akýchkoľvek ustanovení chrániacich spotrebiteľov stanovených v danej smernici, a uložil zodpovedajúce sankcie za toto porušenie?

____________

1 Ú. v. EÚ L 133, 2008, s. 66.