Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal d'instance d’Épinal (Frankrike) den 1 oktober 2018 – Cofidis SA mot YU, ZT

(Mål C-616/18)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal d'instance d’Épinal

Parter i det nationella målet

Kärande: Cofidis SA

Svarande: YU, ZT

Tolkningsfråga

Utgör det skydd som konsumenterna ges enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG1 hinder för en nationell bestämmelse enligt vilken en nationell domstol, som har att avgöra ett mål mellan en näringsidkare och en konsument rörande ett kreditavtal som de ingått, efter utgången av en preskriptionstid på fem år från avtalets ingående inte – vare sig ex officio eller efter invändning från konsumenten – får fastställa och beivra ett åsidosättande av bestämmelserna i artikel 8 i direktivet om skyldigheten att kontrollera konsumentens kreditvärdighet, av bestämmelserna i artikel 10 och följande artiklar i direktivet om den information som ska anges på ett klart och tydligt sätt i kreditavtal och, mer allmänt, av samtliga konsumentskyddbestämmelser i direktivet?

____________

1 EUT L 133, 2008, s. 66.