Language of document :

Иск, предявен на 11 октомври 2018 г. — Европейска комисия/Федерална република Германия

(Дело C-635/18)

Език на производството: немски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: C. Hermes и A. C. Becker, Bevollmächtigte)

Ответник: Федерална република Германия

Искания на ищеца

Комисията иска от Съда

да установи, че Федерална република Германия не е изпълнила задълженията си по член 13, параграф 1 във връзка с приложение ХІ към Директива 2008/50/ЕО1 , тъй като от 2010 г. годишната пределно допустима стойност за азотен диоксид (NO2) в 26 зони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (DEZBXX0001A агломерация Берлин, DEZCXX0007A агломерация Щутгарт, DEZCXX0043S район Тюбинген, DEZCXX0063S район Щутгарт, DEZCXX0004A агломерация Фрайбург, DEZCXX0041S район Карлсруе [без агломерации], DEZCXX0006A агломерация Манхайм/Хайделберг, DEZDXX0001A агломерация Мюнхен, DEZDXX0003A агломерация Нюрнберг/Фюрт/Ерланген, DEZFXX0005S област III Среден и Северен Хесен, DEZFXX0001A агломерация I [Рейн-Майн], DEZFXX0002A агломерация II [Касел], DEZGLX0001A агломерация Хамбург, DEZJXX0015A Гревенбройх [находище на кафяви въглища в област Рейн], DEZJXX0004A Кьолн, DEZJXX0009A Дюселдорф, DEZJXX0006A Есен, DEZJXX0017A Дуисбург, Оберхаузен, Мюлхайм, DEZJXX0005A Хаген, DEZJXX0008A Дортмунд, DEZJXX0002A Вупертал, DEZJXX0011A Ахен, DEZJXX0016S Градски и селски райони в Северен Рейн Вестфалия, DEZKXX0006S Майнц, DEZKXX0007S Вормс/Франкентал/Лудвигсхафен, DEZKXX0004S Кобленц/Нойвийд), както и часовата пределна стойност за NO2 в две от тези области (DEZCXX0007A агломерация Щутгарт, DEZFXX0001A агломерация I [Рейн Майн]), системно и трайно са надхвърляни,

да установи, че от 11 юни 2010 г. Федерална република Германия не изпълнява задълженията си по член 23, параграф 1, втора и трета алинея във връзка с приложение ХV, част А към същата директива, и в частност задължението периодът на превишаване в тези 26 области да бъде възможно най-кратък,

да осъди Федерална република Германия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

От 2010 г. Федерална република Германия системно и трайно превишавала установените в приложение ХV годишни и часови пределни стойности за NO2 в 26, респ. 2 области. Това обстоятелство обосновавало нарушение на член 13, параграф 1 във връзка с приложение ХV към Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа.

От 11 юни 2010 г. в нарушение на член 23, параграф 1, втора и трета алинея във връзка с приложение ХV към Директивата Федерална република Германия не е включила в плановете за качеството на въздуха на въпросните 26 области подходящи мерки, така че периодът за превишаване да бъде възможно най-кратък. Негодността на мерките следвала освен това от продължителността, тенденцията и степента на надхвърляне на граничните стойности, както и от проверката на изготвените за въпросните области планове за качеството на въздуха.

____________

1 ОВ L 152, 2008 г., стр. 1.