Language of document :

Žaloba podaná dne 11. října 2018 – Evropská komise v. Spolková republika Německo

(Věc C-635/18)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: C. Hermes a A. C. Becker, zmocněnci)

Žalovaná: Spolková republika Německo

Návrhová žádání žalobkyně

Komise navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Spolková republika Německo nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z ustanovení čl. 13 odst. 1 směrnice 2008/50/ES 1 ve spojení s její přílohou XI, tím, že od roku 2010 systematicky a trvale překračuje roční mezní hodnoty pro oxid dusičitý (NO2) ve 26 zónách posuzování a řízení kvality vnějšího ovzduší (DEZBXX0001A berlínská aglomerace, DEZCXX0007A stuttgartská aglomerace, DEZCXX0043S okres Tübingen, DEZCXX0063S okres Stuttgart, DEZCXX0004A freiburská aglomerace, DEZCXX0041S okres Karlsruhe [bez aglomerací], DEZCXX0006A aglomerace Mannheim/Heidelberg, DEZDXX0001A mnichovská aglomerace, DEZDXX0003A aglomerace Norimberk/Fürth/Erlangen, DEZFXX0005S oblast III střední a severní Hesensko, DEZFXX0001A aglomerace I [Rýn-Mohan], DEZFXX0002A aglomerace II [Kassel], DEZGLX0001A hamburská aglomerace, DEZJXX0015A Grevenbroich [rýnská hnědouhelná pánev], DEZJXX0004A Kolín, DEZJXX0009A Düsseldorf, DEZJXX0006A Essen, DEZJXX0017A Duisburg, Oberhausen, Mülheim, DEZJXX0005A Hagen, DEZJXX0008A Dortmund, DEZJXX0002A Wuppertal, DEZJXX0011A Cáchy DEZJXX0016S městské a zemědělské oblasti v Severním Porýní–Vestfálsku, DEZKXX0006S Mohuč, DEZKXX0007S Worms/Frankenthal/Ludwigshafen, DEZKXX0004S Koblenc/Neuwied) a ve dvou z těchto zón i hodinové mezní hodnoty NO2 (DEZCXX0007A stuttgartská aglomerace, DEZFXX0001A aglomerace I [Rýn-Mohan]),

určil, že od 11. června 2010 Spolková republika Německo nedodržuje povinnosti, které pro ni vyplývají z ustanovení čl. 23 odst. 1 druhého a třetího pododstavce směrnice 2008/50/ES ve spojení s její přílohou XV oddílem A, zejména povinnost zajistit, aby ve všech 26 dotčených zónách bylo období překročení co možná nejkratší,

uložit Spolkové republice Německo náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Spolková republika Německo od roku 2010 systematicky a trvale překračovala roční (ve 26) a hodinové (ve 2 zónách) mezní hodnoty stanovené v příloze XI pro NO2. To představuje porušení čl. 13 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu ve spojení s její přílohou XI.

Spolková republika Německo v rozporu s čl. 23 odst. 1 druhým a třetím pododstavcem směrnice ve spojení s její přílohou XV od 11. června 2010 opomíjela přijmout opatření v rámci plánů kvality ovzduší, pokud jde o dotčené zóny, které by umožnily vhodným způsobem zajistit, aby období překročení bylo co možná nejkratší. Nevhodnost opatření je zřejmá zejména z trvání, vývoje a rozsahu překračování mezních hodnot, jakož i z přezkumu plánů kvality ovzduší vypracovaných ohledně dotčených zón.

____________

1 JO 2008, L 152, p. 1.