Language of document :

Sag anlagt den 11. oktober 2018 – Europa-Kommissionen mod Forbundsrepublikken Tyskland

(Sag C-635/18)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved C. Hermes og A.C. Becker, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Forbundsrepublikken Tyskland

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Forbundsrepublikken Tyskland har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 13, stk. 1, sammenholdt med bilag XI til direktiv 2008/50/EF 1 , idet årsgrænseværdien for nitrogendioxid (NO2) i 26 områder til vurdering og kontrol af luftkvaliteten (DEZBXX0001A det bymæssige område Berlin, DEZCXX0007A det bymæssige område Stuttgart, DEZCXX0043S forvaltningsområdet Tübingen, DEZCXX0063S forvaltningsområdet Stuttgart, DEZCXX0004A det bymæssige område Freiburg, DEZCXX0041S forvaltningsområdet Karlsruhe (uden bymæssige områder), DEZCXX0006A det bymæssige område Mannheim/Heidelberg, DEZDXX0001A det bymæssige område München, DEZDXX0003A det bymæssige område Nürnberg/Fürth/Erlangen, DEZFXX0005S område III Mittel- und Nordhessen, DEZFXX0001A bymæssigt område I (Rhein-Main), DEZFXX0002A byområde II (Kassel), DEZGLX0001A det bymæssige område Hamburg, DEZJXX0015A Grevenbroich (brunkulsområde ved Rhinen), DEZJXX0004A Köln, DEZJXX0009A Düsseldorf, DEZJXX0006A Essen, DEZJXX0017A Duisburg, Oberhausen, Mülheim, DEZJXX0005A Hagen, DEZJXX0008A Dortmund, DEZJXX0002A Wuppertal, DEZJXX0011A Aachen, DEZJXX0016S by- og landområder i Nordrhein-Westfalen, DEZKXX0006S Mainz, DEZKXX0007S Worms/Frankenthal/Ludwigshafen, DEZKXX0004S Koblenz/Neuwied) og timegrænseværdien for NO2 i to af disse områder (DEZCXX0007A det bymæssige område Stuttgart, DEZFXX0001A bymæssigt område I (Rhein-Main)) siden 2010 systematisk og vedvarende er blevet overskredet.

Det fastslås, at Forbundsrepublikken Tyskland siden den 11. juni 2010 ikke har overholdt sine forpligtelser i henhold til artikel 23, stk. 1, andet og tredje afsnit, sammenholdt med bilag XV, del A, til samme direktiv, og navnlig forpligtelsen til i de 26 områder at holde overskridelsesperioden kortest mulig.

Forbundsrepublikken Tyskland tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Forbundsrepublikken Tyskland har siden 2010 systematisk og vedvarende overskredet de i bilag XI fastlagte års- og timegrænseværdier for NO2 i 26, henholdsvis 2 områder. Dette udgør en tilsidesættelse af artikel 13, stk. 1, i, sammenholdt med bilag XI til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa.

Forbundsrepublikken Tyskland har i strid med artikel 23, stk. 1, andet og tredje afsnit, sammenholdt med direktivets bilag XV, siden den 11. juni 2010 undladt i luftkvalitetsplanerne for de pågældende 26 områder at træffe foranstaltninger, der var egnede til at holde overskridelsesperioden kortest mulig. Foranstaltningernes manglende egnethed følger bl.a. af grænseværdioverskridelsernes varighed, tendens og omfang samt af revisionen af de luftkvalitetsplaner, der er opstillet for de pågældende områder.

____________

1 EUT 2008, L 152, s. 1.