Language of document :

11. oktoobril 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik

(kohtuasi C-635/18)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Hermes ja A. C. Becker)

Kostja: Saksamaa Liitvabariik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Saksamaa Liitvabariik on aastast 2010 süstemaatiliselt ja pidevalt ületanud lämmastikudioksiidi (NO2) aasta piirtaset 26 välisõhu kvaliteedi hindamise ja kontrolli piirkonnas (DEZBXX0001A Berliini linnastu, DEZCXX0007A Stuttgarti linnastu, DEZCXX0043S Tübingeni piirkond, DEZCXX0063S Stuttgarti piirkond, DEZCXX0004A Freiburgi linnastu, DEZCXX0041S Karlsruhe piirkond [linnastuta], DEZCXX0006A Mannheimi/Heidelbergi linnastu, DEZDXX0001A Müncheni linnastu, DEZDXX0003A Nürnbergi/Fürthi/Erlangeni linnastu, DEZFXX0005S Kesk- ja Põhjahesseni III piirkond, DEZFXX0001A linnastu I [Rhein-Main], DEZFXX0002A linnastu II [Kassel], DEZGLX0001A Hamburgi linnastu, DEZJXX0015A Grevenbroich [Reini pruunsöe kaevanduspiirkond], DEZJXX0004A Köln, DEZJXX0009A Düsseldorf, DEZJXX0006A Essen, DEZJXX0017A Duisburg, Oberhausen, Mülheim, DEZJXX0005A Hagen, DEZJXX0008A Dortmund, DEZJXX0002A Wuppertal, DEZJXX0011A Aachen, DEZJXX0016S Nordrhein-Westfaleni linna- ja maapiirkonnad, DEZKXX0006S Mainz, DEZKXX0007S Worms/Frankenthal/Ludwigshafen, DEZKXX0004S Koblenz/Neuwied) ja lämmastikdioksiidi (NO2) tunni piirtaset neist piirkondadest kahes (DEZCXX0007A Stuttgarti linnastu, DEZFXX0001A linnastu I [Rhein-Main]), siis on Saksamaa Liitvabariik rikkunud talle direktiivi 2008/50/EÜ1 artikli 13 lõikest 1 koostoimes direktiivi XI lisaga tulenevaid kohustusi;

tuvastada, et Saksamaa Liitvabariik ei ole alates 11. juunist 2010 täitnud talle sama direktiivi artikli 23 lõike 1 teisest ja kolmandast lõigust koostoimes XV lisa jaoga A tulenevaid kohustusi ning eelkõige kohustust hoida 26 vaidlusaluses piirkonnas ületamise ajavahemik võimalikult lühike;

mõista kohtukulud välja Saksamaa Liitvabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Saksamaa Liitvabariik on alates aastast 2010 ületanud süstemaatiliselt ja pidevalt lämmastikudioksiidi (NO2) aastast ja tunnist piirtaset vastavalt 26 või 2 piirkonnas. Sellega on ta rikkunud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiivi 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta artikli 13 lõiget 1 koostoimes direktiivi XI lisaga.

Vastupidi selle direktiivi artikli 23 lõike 1 teises ja kolmandas lõigus sätestatule – koostoimes XV lisaga – ei ole Saksamaa Liitvabariik alates 11. juunist 2010 näinud vaidlusaluse 26 piirkonna õhukvaliteedikavades ette meetmeid, mis oleksid sobivad hoidmaks ületamise ajavahemikku võimalikult lühikesena. Meetmete sobimatus nähtub muu hulgas piirtasemete ületamise kestusest, põhisuunast ja määrast, samuti vaidlusaluste piirkondade õhukvaliteedikavade kontrollimisest.

____________

1 ELT 2008, L 152, lk 1.