Language of document :

Beroep ingesteld op 11 oktober 2018 – Europese Commissie / Bondsrepubliek Duitsland

(Zaak C-635/18)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: C. Hermes en A. C. Becker, gemachtigde)

Verwerende partij: Bondsrepubliek Duitsland

Conclusies

vaststellen dat de Bondsrepubliek Duitsland haar verplichtingen uit artikel 13, lid 1, juncto bijlage XI van richtlijn 2008/50/EG1 niet is nagekomen doordat sinds 2010 de jaargrenswaarde voor stikstofdioxide (NO2) in 26 zones voor de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit stelselmatig en aanhoudend werd overschreden, namelijk in DEZBXX0001A agglomeratie Berlijn, DEZCXX0007A agglomeratie Stuttgart, DEZCXX0043S Regierungsbezirk (deelstaatprovincie) Tübingen, DEZCXX0063S Regierungsbezirk Stuttgart, DEZCXX0004A agglomeratie Freiburg, DEZCXX0041S Regierungsbezirk Karlsruhe (zonder agglomeraties), DEZCXX0006A agglomeratie Mannheim/Heidelberg, DEZDXX0001A agglomeratie München, DEZDXX0003A agglomeratie Neurenberg/Fürth/Erlangen, DEZFXX0005S gebied III Mittel- und Nordhessen, DEZFXX0001A agglomeratie I (Rijn-Main), DEZFXX0002A agglomeratie II (Kassel), DEZGLX0001A agglomeratie Hamburg, DEZJXX0015A Grevenbroich [Rheinisches Braunkohlerevier (Rijnlands bruinkoolgebied)], DEZJXX0004A Keulen, DEZJXX0009A Düsseldorf, DEZJXX0006A Essen, DEZJXX0017A Duisburg, Oberhausen, Mülheim, DEZJXX0005A Hagen, DEZJXX0008A Dortmund, DEZJXX0002A Wuppertal, DEZJXX0011A Aken, DEZJXX0016S Urbane Bereiche und ländlicher Raum in Nordrhein-Westfalen (stadsregio’s en landelijk gebied in Noordrijn-Westfalen), DEZKXX0006S Mainz, DEZKXX0007S Worms/Frankenthal/Ludwigshafen, DEZKXX0004S Koblenz/Neuwied en de uurgrenswaarde voor NO2 in twee van deze zones stelselmatig en aanhoudend werd overschreden, namelijk in DEZCXX0007A agglomeratie Stuttgart en DEZFXX0001A agglomeratie I (Rijn-Main);

vaststellen dat de Bondsrepubliek Duitsland sinds 11 juni 2010 haar verplichtingen uit artikel 23, lid 1, tweede en derde alinea, juncto bijlage XV, onder A), van dezelfde richtlijn alsmede in het bijzonder de verplichting in de 26 omstreden zones de niet-nakoming zo kort mogelijk te houden, niet is nagekomen;

de Bondsrepubliek Duitsland te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

De Bondsrepubliek Duitsland heeft sinds 2010 de in bijlage XI opgenomen jaar- en uurgrenswaarden voor NO2 in 26 respectievelijk 2 zones stelselmatig en aanhoudend overschreden. Dit vormt de grondslag voor schending van artikel 13, lid 1, juncto bijlage XI van richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa.

In strijd met artikel 23, lid 1, tweede en derde alinea, juncto bijlage XV van de richtlijn heeft de Bondsrepubliek Duitsland sinds 11 juni 2010 nagelaten in de luchtkwaliteitsplannen voor de 26 omstreden zones maatregelen op te nemen die geschikt zijn om de periode van niet-nakoming zo kort mogelijk te houden. De ongeschiktheid van de maatregelen blijkt onder meer uit de duur, trend en omvang van de overschrijdingen van de grenswaarden alsook uit de beoordeling van de luchtkwaliteitsplannen die voor de omstreden zones zijn opgesteld.

____________

1 PB 2008, L 152, blz. 1.