Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 11 października 2018 r. – Komisja Europejska / Republika Federalna Niemiec

(Sprawa C-635/18)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Hermes i A.C. Becker, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Federalna Niemiec

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie, że Republika Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 13 ust. 1 w związku z załącznikiem XI do dyrektywy 2008/50/WE1 , przekraczając w sposób systematyczny i ciągły począwszy od roku 2010 roczną wartość dopuszczalną dla dwutlenku azotu (NO2) w 26 strefach oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza (DEZBXX0001A aglomeracja Berlina, DEZCXX0007A aglomeracja Stuttgartu, DEZCXX0043S rejencja Tybinga, DEZCXX0063S rejencja Stuttgartu, DEZCXX0004A aglomeracja Fryburga, DEZCXX0041S rejencja Karlsruhe [bez aglomeracji], DEZCXX0006A aglomeracja Mannheim/Heidelberg, DEZDXX0001A aglomeracja Monachium, DEZDXX0003A aglomeracja Norymbergi/Fürth/Erlangen, DEZFXX0005S strefa III środkowej i północnej Hesji, DEZFXX0001A aglomeracja I [Ren-Men], DEZFXX0002A aglomeracja II [Kassel], DEZGLX0001A aglomeracja Hamburga, DEZJXX0015A Grevenbroich [zagłębie węgla brunatnego w dorzeczu Renu], DEZJXX0004A Kolonia, DEZJXX0009A Düsseldorf, DEZJXX0006A Essen, DEZJXX0017A Duisburg, Oberhausen, Mülheim, DEZJXX0005A Hagen, DEZJXX0008A Dortmund, DEZJXX0002A Wuppertal, DEZJXX0011A Akwizgran, DEZJXX0016S obszary miejskie i wiejskie Nadrenii Północnej-Westfalii, DEZKXX0006S Moguncja, DEZKXX0007S Wormacja/Frankenthal/Ludwigshafen, DEZKXX0004S Koblencja/Neuwied) oraz godzinową wartość dopuszczalną dla NO2 w dwóch z powyższych stref (DEZCXX0007A aglomeracja Stuttgartu, DEZFXX0001A aglomeracja I [Ren-Men]);

stwierdzenie, że od dnia 11 czerwca 2010 r. Republika Federalna Niemiec nie wywiązywała się z obowiązków ciążących na niej na mocy art. 23 ust. 1 akapity drugi i trzeci w związku z sekcją A załącznika XV do tej dyrektywy, a w szczególności z obowiązku upewnienia się, aby w 26 rozpatrywanych strefach okres przekroczenia był jak najkrótszy;

obciążenie Republiki Federalnej Niemiec kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Od roku 2010 Republika Federalna Niemiec przekraczała w sposób ciągły i systematyczny – określone w załączniku XI dla NO2 – roczną wartość dopuszczalną oraz godzinową wartość dopuszczalną w odpowiednio 26 i 2 strefach, co stanowi naruszenie art. 13 ust. 1 w związku z załącznikiem XI do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy.

Wbrew art. 23 ust. 1 akapity drugi i trzeci w związku z załącznikiem XV do dyrektywy Republika Federalna Niemiec od dnia 11 czerwca 2010 r. nie podjęła działań w ramach planów ochrony jakości powietrza w 26 rozpatrywanych strefach, które pozwoliłyby w odpowiedni sposób zapewnić, by okres przekroczenia był jak najkrótszy. Nieodpowiedni charakter działań wynika między innymi z czasu trwania, zmiany i stopnia przekroczenia wartości dopuszczalnych, jak również z przeglądu planów ochrony jakości powietrza opracowanych dla rozpatrywanych stref.

____________

1 Dz.U. 2008, L 152, s. 1.