Language of document :

Žaloba podaná 11. októbra 2018 – Európska komisia/Spolková republika Nemecko

(vec C-635/18)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: C. Hermes a A. C. Becker, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Spolková republika Nemecko

Návrhy žalobkyne

Komisia navrhuje, aby Súdny dvor:

určil, že Spolková republika Nemecko si tým, že systematicky a opakovane od roku 2010 prekračovala ročnú limitnú hodnotu oxidu dusičitého (NO2) v 26 hodnotených zónach a riadenia okolitého ovzdušia (DEZBXX0001A aglomerácia Berlín, DEZCXX0007A aglomerácia Stuttgart, DEZCXX0043S krajinský okrsok Tübingen, DEZCXX0063S krajinský okrsok Stuttgart, DEZCXX0004A aglomerácia Fribourg, DEZCXX0041S krajinský okrsok Karlsruhe [bez aglomerácií], DEZCXX0006A aglomerácia Mannheim/Heidelberg, DEZDXX0001A aglomerácia Mníchov, DEZDXX0003A aglomerácia Norimberg/Fürth/Erlangen, DEZFXX0005S zóna III centrum a severné Hesensko, DEZFXX0001A aglomerácia I [Rýn-Mohan], DEZFXX0002A aglomerácia II [Kassel], DEZGLX0001A aglomerácia Hamburg, DEZJXX0015A Grevenbroich [Lignitové povodie Rýnu], DEZJXX0004A Kolín, DEZJXX0009A Düsseldorf, DEZJXX0006A Essen, DEZJXX0017A Duisbourg, Oberhausen, Mülheim, DEZJXX0005A Hagen, DEZJXX0008A Dortmund, DEZJXX0002A Wuppertal, DEZJXX0011A Aachen, DEZJXX0016S mestské zóny a vidiek Severného Porýnia-Vestfálska, DEZKXX0006S Mayence, DEZKXX0007S Worms/Frankenthal/Ludwigshafen, DEZKXX0004S Koblenz/Neuwied) a hodinovú limitnú hodnotu NO2 v dvoch z týchto zón (DEZCXX0007A aglomerácia Stuttgart, DEZFXX0001A aglomerácia I [Rýn-Mohan]), nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 13 ods. 1 v spojení s prílohou XI smernice 200/50/ES1 ,

určil, že Spolková republika Nemecko si od 11. júna 2010 neplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 23 ods. 1 druhého a tretieho pododseku v spojení s prílohou XV časťou A smernice 2008/50/ES, najmä povinnosť zabezpečiť, aby v dotknutých 26 zónach bolo obdobie prekročenia čo možno najkratšie,

uložil Spolkovej republike Nemecko povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Spolková republika Nemecko od roku 2010 systematicky a opakovane prekračovala ročnú limitnú hodnotu a hodinovú limitnú hodnotu stanovenú v prílohe XI, pokiaľ ide o NO2, a to v 26 regiónoch a dvoch regiónoch. Ide o porušenie ustanovení článku 13 ods. 1 v spojení s prílohou XI smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe.

Spolková republika Nemecko v rozpore s ustanoveniami článku 23 ods. 1 druhého a tretieho pododseku v spojení s prílohou XV smernice od 11. júna 2010 neprijala v rámci plánov týkajúcich sa kvality ovzdušia opatrenia v prípade dotknutých 26 zón, ktoré by primerane umožnili zabezpečiť, aby obdobie prekročenia bolo čo možno najkratšie. Neprimeranosť opatrení vyplýva najmä z dĺžky trvania, vývoja a závažnosti prekročenia limitných hodnôt, ako aj z preskúmania plánov týkajúcich sa kvality ovzdušia vypracovaných pre dotknuté zóny.

____________

1 Ú. v. EÚ L 152, 2008, s. 1.