Language of document :

Tožba, vložena 11. oktobra 2018 – Evropska komisija/Zvezna republika Nemčija

(Zadeva C-635/18)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: C. Hermes in A. C. Becker, agenta)

Tožena stranka: Zvezna republika Nemčija

Predlogi tožeče stranke

Komisija Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da Zvezna republika Nemčija s tem, da je bila od leta 2010 sistematično in trajno presežena letna mejna vrednost za dušikov dioksid (NO2) na 26 območjih za ocenjevanje in upravljanje kakovosti zunanjega zraka (DEZBXX0001A aglomeracija Berlin, DEZCXX0007A aglomeracija Stuttgart, DEZCXX0043S deželno okrožje Tübingen, DEZCXX0063S deželno okrožje Stuttgart, DEZCXX0004A aglomeracija Freiburg, DEZCXX0041S deželno okrožje Karlsruhe (brez aglomeracije), DEZCXX0006A aglomeracija Mannheim/Heidelberg, DEZDXX0001A aglomeracija München, DEZDXX0003A aglomeracija Nürnberg/Fürth/Erlangen, DEZFXX0005S območje III sredina in sever Hessna, DEZFXX0001A aglomeracija I (Ren-Majna), DEZFXX0002A aglomeracija II (Kassel), DEZGLX0001A aglomeracija Hamburg, DEZJXX0015A Grevenbroich (porensko območje lignita), DEZJXX0004A Köln, DEZJXX0009A Düsseldorf, DEZJXX0006A Essen, DEZJXX0017A Duisburg, Oberhausen, Mülheim, DEZJXX0005A Hagen, DEZJXX0008A Dortmund, DEZJXX0002A Wuppertal, DEZJXX0011A Aachen, DEZJXX0016S urbana področja in podeželje v Severnem Porenju-Vestfaliji, DEZKXX0006S Mainz, DEZKXX0007S Worms/Frankenthal/Ludwigshafen, DEZKXX0004S Koblenz/Neuwied) in urna mejna vrednost za NO2 na dveh od teh območij (DEZCXX0007A aglomeracija Stuttgart, DEZFXX0001A aglomeracija I (Ren-Majna)), ni izpolnila svojih obveznosti iz člena 13(1) Direktive 2008/50/ES1 v povezavi s Prilogo XI k tej direktivi;

ugotovi, da Zvezna republika Nemčija od 11. junija 2010 ni izpolnila svojih obveznosti iz člena 23(1), drugi in tretji pododstavek, te direktive v poveza s Prilogo XV, odsek A, k navedeni direktivi, zlasti obveznosti, da na zadevnih 26 območjih zagotovi, da je obdobje preseganja čim krajše;

Zvezni republiki Nemčiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Zvezna republika Nemčija naj bi od leta 2010 letne in urne mejne vrednosti za NO2, določene v Prilogi XI, sistematično in trajno presegala na 26 oziroma 2 območjih. To naj bi pomenilo kršitev člena 13(1) Direktive 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo v povezavi s Prilogo XI k tej direktivi.

V nasprotju s členom 23(1), drugi in tretji pododstavek, te direktive v poveza s Prilogo XV k navedeni direktivi naj Zvezna republika Nemčija od 11. junija 2010 ne bi v načrte za kakovost zraka za zadevnih 26 območij vnesla ustreznih ukrepov za zagotovitev, da bi bilo obdobje preseganja čim krajše. Neustreznost ukrepov naj bi bila med drugim razvidna iz trajanja, trenda in obsega preseganja mejnih vrednosti in preučitve načrtov za kakovost zraka, pripravljenih za zadevna območja.

____________

1 UL L 152, 2008, str. 1.