Language of document :

Talan väckt den 11 oktober 2018 – Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland

(Mål C-635/18)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Hermes och A. C. Becker)

Svarande: Förbundsrepubliken Tyskland

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Förbundsrepubliken Tyskland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 13.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG1 av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa, jämförd med bilaga XI till det direktivet, genom att sedan år 2010 på ett sätt som varit systematiskt och bestående över tid överskrida årsgränsvärdet för kvävedioxid (NO2) i 26 luftkvalitetszoner (DEZBXX0001A tätbebyggelsen Berlin, DEZCXX0007A tätbebyggelsen Stuttgart, DEZCXX0043S distriktet Tübingen, DEZCXX0063S distriktet Stuttgart, DEZCXX0004A tätbebyggelsen Freiburg, DEZCXX0041S distriktet Karlsruhe (förutom tätbebyggelser), DEZCXX0006A tätbebyggelsen Mannheim/Heidelberg, DEZDXX0001A tätbebyggelsen München, DEZDXX0003A tätbebyggelsen Nürnberg/Fürth/Erlangen, DEZFXX0005S område III Mittel- und Nordhessen, DEZFXX0001A tätbebyggelse I (Rhein-Main), DEZFXX0002A tätbebyggelse II (Kassel), DEZGLX0001A tätbebyggelsen Hamburg, DEZJXX0015A Grevenbroich (Rhendalens brunkolsdistrikt), DEZJXX0004A Köln, DEZJXX0009A Düsseldorf, DEZJXX0006A Essen, DEZJXX0017A Duisburg, Oberhausen, Mülheim, DEZJXX0005A Hagen, DEZJXX0008A Dortmund, DEZJXX0002A Wuppertal, DEZJXX0011A Aachen, DEZJXX0016S stads- och landsbygdsområden i Nordrhein-Westfalen, DEZKXX0006S Mainz, DEZKXX0007S Worms/Frankenthal/Ludwigshafen, DEZKXX0004S Koblenz/Neuwied) och timgränsvärdet för kvävedioxid (NO2) i två av dessa luftkvalitetszoner (DEZCXX0007A tätbebyggelsen Stuttgart, DEZFXX0001A tätbebyggelse I (Rhein-Main)),

fastställa att Förbundsrepubliken Tyskland sedan den 11 juni 2010 har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 23.1 andra och tredje styckena i direktiv 2008/50, jämförd med avsnitt A i bilaga XV till det direktivet, särskilt skyldigheten att säkerställa att perioden av överskridande av gränsvärdena i de berörda 26 luftkvalitetszonerna hålls så kort som möjligt, och

förplikta Förbundsrepubliken Tyskland att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sedan år 2010 har Förbundsrepubliken Tyskland på ett sätt som varit systematiskt och bestående över tid överskridit årsgränsvärdet för kvävedioxid (NO2) i 26 luftkvalitetszoner och timgränsvärdet för kvävedioxid (NO2) i två av dessa luftkvalitetszoner. Detta utgör ett åsidosättande av artikel 13.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa, jämförd med bilaga XI till det direktivet.

Sedan den 11 juni 2010 har Förbundsrepubliken Tyskland underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 23.1 andra stycket i direktiv 2008/50, jämförd med bilaga XI till det direktivet, genom att inte i luftkvalitetsplanerna föreskriva lämpliga åtgärder vad beträffar de berörda 26 luftkvalitetszonerna för att säkerställa att perioden av överskridande av gränsvärdena hålls så kort som möjligt. De aktuella åtgärdernas ineffektivitet framgår bland annat av längden på perioden av överskridande av gränsvärdena och av gränsvärdenas nivå och utveckling samt av en ingående undersökning av de luftkvalitetsplaner som upprättats för de berörda luftkvalitetszonerna.

____________

1 EUT L 152, 2008, s. 1.