Language of document :

Преюдициално запитване от Finanzgericht Baden-Württemberg (Германия), постъпило на 4 септември 2018 г. — TDK-Lambda Germany GmbH/Hauptzollamt Lörrach

(Дело C-559/18)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Finanzgericht Baden-Württemberg

Страни в главното производство

Жалбоподател: TDK-Lambda Germany GmbH

Ответник: Hauptzollamt Lörrach

Преюдициален въпрос

Трябва ли Комбинираната номенклатура в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа1 , изменена с Регламент (ЕС) № 1218/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. за изменение и допълнение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа2 , да се тълкува в смисъл, че статичните преобразуватели като в настоящия случай, трябва да се класират в подпозиция 8504 4030 само когато се използват главно с апаратите за телекомуникация, автоматичните машини за обработка на информация и техните единици или за изпълнението на характеристиката „от видовете, използвани“ е достатъчно, че наред с другите области на употреба статичните преобразуватели могат да се използват съгласно тяхното обективно естество и с апаратите за телекомуникация, автоматичните машини за обработка на информация и техните единици?

____________

1 ОВ L 265, 1987 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 4, стр. 3.

2 ОВ L 351, 2012 г., стр. 36.