Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 4. septembrī iesniedza Finanzgericht Baden-Württemberg (Vācija) – TDK-Lambda Germany GmbH/Hauptzollamt Lörrach

(Lieta C-559/18)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Finanzgericht Baden-Württemberg

Pamatlietas puses

Prasītāja: TDK-Lambda Germany GmbH

Atbildētāja: Hauptzollamt Lörrach

Prejudiciālais jautājums

Vai Kombinētā nomenklatūra Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu 1 I pielikumā, ko groza Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1218/2012 (2012. gada 12. decembris), ar ko groza un papildina Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I pielikumu 2 , ir jāinterpretē tādējādi, ka tādi statiskie pārveidotāji kā izskatāmajā lietā ir klasificējami apakšpozīcijā 8504 4030 tikai tad, ja tos galvenokārt izmanto sakaru iekārtās vai datu automātiskās apstrādes iekārtās un to blokos, vai arī nosacījuma “[paredzēts] izmantošanai” izpildei ir pietiekami, ja statiskos pārveidotājus pēc to objektīvajām īpašībām līdztekus citām izmantošanas jomām var izmantot arī ar sakaru iekārtām un datu automātiskās apstrādes iekārtām un to blokiem?

____________

1     OV 1987, L 265, 1. lpp.

2     OV 2012, L 351, 36. lpp.