Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Baden-Württemberg (Niemcy) w dniu 4 września 2018 r. – TDK-Lambda Germany GmbH / Hauptzollamt Lörrach

(Sprawa C-559/18)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Finanzgericht Baden-Württemberg

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: TDK-Lambda Germany GmbH

Strona pozwana: Hauptzollamt Lörrach

Pytania prejudycjalne

Czy Nomenklaturę Scaloną zawartą w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej1 w wersji wynikającej z rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1218/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej2 należy interpretować w ten sposób, że przekształtniki, takie jak te będące przedmiotem niniejszej sprawy, należy zaklasyfikować do podpozycji 8504 4030 tylko wówczas, jeżeli są one zasadniczo stosowane w urządzeniach telekomunikacyjnych lub maszynach do automatycznego przetwarzania danych i urządzeniach do tych maszyn, czy też dla spełnienia cechy „w rodzaju stosowanych [w]” wystarczające jest, aby przekształtniki zgodnie ze swoimi obiektywnymi właściwościami mogły być stosowane, niezależnie od innych obszarów zastosowań, także w urządzeniach telekomunikacyjnych lub maszynach do automatycznego przetwarzania danych i urządzeniach do tych maszyn?

____________

1 Dz.U. 1987, L 265, s. 1.

2 Dz.U. 2012, L 351, s. 36.