Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Baden-Württemberg (Nemecko) 4. septembra 2018 – TDK-Lambda Germany GmbH/Hauptzollamt Lörrach

(vec C-559/18)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Baden-Württemberg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: TDK-Lambda Germany GmbH

Žalovaný: Hauptzollamt Lörrach

Prejudiciálna otázka

Má sa kombinovaná nomenklatúra v prílohe I nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku1 v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1218/2012 z 12. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku2 vykladať v tom zmysle, že statické meniče, o aké ide v tomto konaní, sa majú zatriediť do podpoložky 8504 4030 len v prípade, ak sa hlavne používajú s telekomunikačnými prístrojmi, strojmi na automatické spracovanie údajov a ich jednotkami, alebo pre splnenie kritéria „druhov používaných s“ stačí, aby sa statické meniče na základe svojej objektívnej vlastnosti mohli okrem iných oblastí využitia používať aj s telekomunikačnými prístrojmi, strojmi na automatické spracovanie a ich jednotkami?

____________

1 Ú. v. ES L 265, 1987, s. 1; Mim. vyd. 02/002, s. 382.

2 Ú. v. EÚ L 351, 2012, s. 36.