Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Baden-Württemberg (Tyskland) den 4 september 2018 – TDK-Lambda Germany GmbH mot Hauptzollamt Lörrach

(Mål C-559/18)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parter i det nationella målet

Klagande: TDK-Lambda Germany GmbH

Motpart: Hauptzollamt Lörrach

Tolkningsfråga

Ska Kombinerade nomenklaturen i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan,1 i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1218/2012 av den 12 december 2012 om ändring och komplettering av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan,2 tolkas så, att statiska omformare, såsom de här aktuella, endast ska klassificeras enligt KN-nummer 8504 4030 om de huvudsakligen används med telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk databehandling samt enheter därav, eller räcker det för att uppfylla kännetecknet ”av det slag som används” att de statiska omformarna på grundval av deras objektiva karaktär, utöver andra användningsområden, även kan användas med telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk databehandling samt enheter därav?

____________

1 EGT L 265, 1987, s.1; svensk specialutgåva, område 11, volym 13, s. 22.

2 EUT L 351, 2012, s. 36.