Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungarn) den 7. august 2018 – TB mod Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Sag C-519/18)

Processprog: ungarsk

Den forelæggende ret

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parter i hovedsagen

Sagsøger: TB

Sagsøgt: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 10, stk. 2, i Rådets direktiv 2003/86/EF 1 om ret til familiesammenføring fortolkes således, at en medlemsstat, hvis den i medfør af denne artikel tillader indrejse for et familiemedlem, som ikke er blandt dem, der fremgår af artikel 4, alene må anvende den i artikel 10, stk. 2 fastsatte betingelse (dvs. forsørges af flygtningen) over for dette familiemedlem?

Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende: Indebærer den i direktivets artikel 4, stk. 2, litra a), omhandlede situation med en person, som »forsørges af« (»dependency«), en faktisk situation, hvor de forskellige dimensioner af »forsørges af« skal være opfyldt kumulativt, eller er det tilstrækkeligt, at denne betingelse – afhængig af de specifikke omstændigheder i den konkrete sag – kan efterprøves ud fra en af disse dimensioner? Er en national bestemmelse, der, idet den udelukker en individuel bedømmelse, udelukkende tager hensyn til et eneste faktisk forhold (et aspekt, der viser forsørgelsen: »af helbredsgrunde objektivt set ikke er i stand til at forsørge sig selv«) som forudsætning for opfyldelse af dette krav i denne sammenhæng i overensstemmelse med den i artikel 10, stk. 2, fastsatte betingelse (dvs. forsørges af flygtningen)?

Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende, og medlemsstaten dermed kan anvende andre betingelser end den, der er opstillet i artikel 10, stk. 2 (dvs. forsørges af flygtningen), betyder dette, at medlemsstaten, hvis den finder det hensigtsmæssigt, har mulighed for at fastsætte et hvilket som helst krav – herunder dem, der er fastsat med hensyn til andre familiemedlemmer i artikel 4, stk. 2 og 3, eller kan medlemsstaten udelukkende anvende den betingelse, der er opstillet i direktivets artikel 4, stk. 3? I bekræftende fald ønskes det oplyst, hvilke faktiske omstændigheder er omfattet af betingelsen »objectively unable to provide for their own needs on account of their state of health« i direktivets artikel 4, stk. 3? Skal betingelsen fortolkes således, at familiemedlemmet ikke er i stand til at forsørge »sig selv«, eller således, at familiemedlemmet »ikke er i stand til« at tage vare »på sig selv«, eller skal den i givet fald fortolkes på en anden måde?

____________

1     Rådets direktiv 2003/86/EF af 22.9.2003 om ret til familiesammenføring (EUT 2003, L 251, s. 12).