Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 7. augusta 2018 – TB/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(vec C-519/18)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: TB

Žalovaný: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 10 ods. 2 smernice Rady 2003/86/ES o práve na zlúčenie rodiny1 vykladať v tom zmysle, že ak členský štát povolí na základe uvedeného článku vstup na svoje územie rodinnému príslušníkovi, ktorý nie je uvedený v článku 4, môže voči tomuto rodinnému príslušníkovi uplatňovať iba požiadavku, ktorú stanovuje článok 10 ods. 2 (rodinný príslušník „je od utečenca závislý“)?

2.    V prípade kladnej odpovede na prvú otázku; na to, aby mohla byť splnená podmienka „závislosti“ („dependency“) upravená v článku 4 ods. 2 písm. a) smernice, zahŕňa táto podmienka situáciu, v ktorej musia byť kumulatívne dané jednotlivé aspekty závislosti, alebo stačí, že sú dané niektoré aspekty podľa konkrétnych okolností jednotlivej veci? Je v tejto súvislosti v súlade s požiadavkou stanovenou v článku 10 ods. 2 (rodinný príslušník „je od utečenca závislý“) vnútroštátne ustanovenie, ktoré vylučuje individuálne posúdenie, pričom za podmienku splnenia tejto požiadavky považuje výlučne jednu skutočnosť (určujúci aspekt závislosti: „[preukázateľne] [sa nedokázať] o seba postarať z dôvodu svojho zdravotného stavu“)?

3.    V prípade zápornej odpovede na prvú otázku a ak členský štát môže uplatňovať aj iné požiadavky okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 10 ods. 2 (rodinný príslušník „je od utečenca závislý“), znamená to, že ak to členský štát považuje za vhodné, je oprávnený stanoviť určité požiadavky, vrátane tých, ktoré sú vo vzťahu k iným rodinným príslušníkom stanovené v článku 4 ods. 2, alebo môže uplatniť len požiadavku uvedenú v článku 4 ods. 3 smernice? Akú skutkovú situáciu predpokladá v tomto prípade požiadavka „objectively unable to provide for their own needs on account of their state of health“ [(„sú objektívne neschopné zabezpečiť svoje vlastné potreby z dôvodu svojho zdravotného stavu“)] uvedená v článku 4 ods. 3 smernice? Má sa vykladať v tom zmysle, že rodinný príslušník nedokáže „uspokojiť svoje potreby“, alebo v tom zmysle, že „nie je schopný“ sa „postarať sám o seba“, alebo sa má vykladať inak?

____________

1 Smernica Rady 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie rodiny (Ú. v. EÚ L 251, 2003, s. 12).