Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Nacional (Hiszpania) w dniu 20 września 2018 r. – Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT), Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CC.OO.) / Grupo de Empresas DIA S.A. i Twins Alimentación S.A.

(Sprawa C-588/18)

Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Audiencia Nacional.

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT), Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CC.OO.).

Druga strona postępowania: Grupo de Empresas DIA S.A. i Twins Alimentación S.A..

Pytania prejudycjalne

Czy art. 5 dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy 1 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisom krajowym, które zezwalają na jednoczesny tygodniowy urlop wypoczynkowy i korzystanie z płatnych urlopów do celów niezwiązanych z odpoczynkiem?

Czy art. 7 dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisom krajowym, które zezwalają na jednoczesny roczny urlop wypoczynkowy oraz korzystanie z płatnych urlopów do celów niezwiązanych z odpoczynkiem, rozrywką i czasem wolnym?

____________

1 Dz.U. 2003, L 299, s. 9.