Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 21. septembrī Star Television Productions Ltd iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2018. gada 13. jūlija spriedumu lietā T-797/17 Star Television Productions/EUIPO – Marc Dorcel (“STAR”)

(Lieta C-602/18 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Star Television Productions Ltd (pārstāvis: D. Farnsworth, Solicitor)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO), Marc Dorcel

Tiesa (sestā palāta) ar 2018. gada 18. oktobra rīkojumu ir nolēmusi noraidīt apelācijas sūdzību.

____________