Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 13 lipca 2018r. w sprawie T-797/17 Star Television Productions / EUIPO – Marc Dorcel (STAR), wniesione w dniu 21 września 2018 r. przez Star Television Productions Ltd

(Sprawa C-602/18 P)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Star Television Productions (przedstawiciel: D. Farnsworth, Solicitor)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Marc Dorcel

Postanowieniem z dnia 18 października 2018 r. Trybunał (szósta izba) odrzucił odwołanie

____________