Language of document :

Жалба, подадена на 13 септември 2018 г. от Thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, Thyssenkrupp Electrical Steel Ugo срещу определението, постановено от Общия съд (шести състав) на 2 юли 2018 г. по дело T-577/17, Thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, Thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Европейска комисия

(Дело C-572/18 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, Thyssenkrupp Electrical Steel Ugo (представители: M. Günes, L. C. Heinisch, Rechtsanwälte)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Съда:

да отмени определението от 2 юли 2018 г. на Общия съд по дело T-577/17 – Thyssenkrupp Electrical Steel GmbH и Thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Комисия,

да обяви жалбата за отмяна за допустима,

да върне делото на Общия съд за продължаване на производството по същество,

да осъди Комисията да заплати разноските в настоящото производство по обжалване.

Основания и основни доводи

Жалбоподателите оспорват обжалваното определение въз основа на съществени грешки в правото. Жалбоподателите изтъкват пет основания във връзка с това:

Първо, Общият съд погрешно е приел, че МКС1 и свързаните с него делегирани регламенти и регламенти за изпълнение не предоставят на Комисията правомощието да приема решения, които са обвързващи за националните митнически служби при разглеждането на икономическите условия.

Второ, Общият съд е приел погрешно, че ролята на Комисията при разглеждането на икономическите условия е чисто процесуална по естество.

Трето, Общият съд е счел погрешно, че решението от 11 май 2006 г. по дело Friesland Coberco Dairy Foods (C-11/05) е обвързващ правен прецедент за тълкуването на член 259, параграф 5 МКС АИ2 .

Четвърто, Общият съд е допуснал грешка, като не е приел административното споразумение от септември 2016 г. за прилагането на член 211, параграф 6 МКС и член 259 МКС АИ като доказателство за обвързващото естество на заключението на Комисията относно икономическите условия.

Пето, Общият съд е допуснал грешка като не е приел, че жалбоподателите са били пряко и лично засегнати от заключението на Комисията относно икономическите условия.

____________

1 Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС) (ОВ L 269, 2013 г., стр. 1 и поправки в OB L 287, 29.10.2013 г., стр. 90; ОВ L 267, 30.9.2016 г., стр. 2—6).

2 Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 2015 г., стр. 558 и поправки в ОВ L 87, 2.4.2016 г., стр. 35; ОВ L 101, 13.4.2017 г., стр. 198—205; OB L 157, 20.6.2018 г., стр. 27—33).