Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 13. září 2018 thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo proti usnesení Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 2. července 2018 ve věci T-577/17, thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo v. Evropská komise

(Věc C-572/18 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo (zástupci: M. Günes, L. C. Heinisch, Rechtsanwälte)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnic řízení podávajících kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelky“) navrhují, aby Soudní dvůr:

zrušil usnesení Tribunálu ze dne 2. července 2018 ve věci T-577/17 - thyssenkrupp Electrical Steel GmbH a thyssenkrupp Electrical Steel Ugo v. Komise;

rozhodl, že žaloba na neplatnost je přípustná;

vrátil věc Tribunálu k dalšímu řízení ve věci samé;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení o tomto kasačním opravném prostředku.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelky zpochybňují napadené usnesení z důvodu, že se zakládá na závažných nesprávných právních posouzeních. Navrhovatelky vznesly pět argumentů týkajících se nesprávného právního posouzení:

Zaprvé se Tribunál dopustil nesprávného posouzení, když rozhodl, že CKU (1 ) a související nařízení v přenesené pravomoci a prováděcí nařízení nepřiznávají Komisi pravomoc přijímat rozhodnutí, která jsou závazná pro vnitrostátní celní orgány při zkoumání hospodářských podmínek.

Zadruhé se Tribunál dopustil nesprávného posouzení, když rozhodl, že úloha Komise při přezkumu hospodářských podmínek má pouze procesní povahu.

Zatřetí se Tribunál dopustil nesprávného posouzení, když rozhodl, že rozsudek ze dne 11. května 2006 ve věci Friesland Coberco Dairy Foods (C-11/05) má povahu závazného právního precedentu pro výklad čl. 259 odst. 5 PN CKU (2 ).

Začtvrté se Tribunál dopustil nesprávného posouzení, když nezohlednil správní dohodu týkající se používání čl. 211 odst. 6 CKU a článku 259 PN CKU ze září roku 2016 jako důkaz závazné povahy závěrů Komise o hospodářských podmínkách.

Zapáté se Tribunál dopustil nesprávného posouzení, když měl za to, že navrhovatelek se bezprostředně a osobně dotýkají závěry Komise o hospodářských podmínkách.

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (dále jen „CKU”) (Úř. věst. 2013, L 269, s. 1).

2 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (dále jen „PN CKU“) (Úř. věst. 2015, L 343, s. 558).