Language of document :

thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo 13. septembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 2. juuli 2018. aasta määruse peale kohtuasjas T-577/17: thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-572/18)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo (esindajad: Rechtsanwälte M. Günes, L. C. Heinisch)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellantide nõuded

tühistada Üldkohtu 2. juuli 2018. aasta määrus kohtuasjas T-577/17 – thyssenkrupp Electrical Steel GmbH ja thyssenkrupp Electrical Steel Ugo vs. komisjon;

tunnistada tühistamishagi vastuvõetavaks;

saata kohtuasi tagasi Üldkohtusse asja sisuliseks menetlemiseks;

mõista käesoleva apellatsioonimenetluse kulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellandid vaidlustavad kohtumääruse põhjusel, et see põhineb õigusnormi olulisel rikkumisel. Õigusnormi rikkumise kohta esitavad apellandid viis argumenti:

Esiteks ei olnud Üldkohtul õigus, kui ta leidis et liidu tolliseadustik1 ning sellega seotud delegeeritud määrused ja rakendusmäärused ei anna komisjonile volitust võtta vastu otsuseid, mis on liikmesriikide tolliasutustele majanduslike tingimuste kontrollimisel siduvad.

Teiseks ei olnud Üldkohtul õigus, kui ta leidis, et majanduslike tingimuste kontrollimisel on komisjonil puhtmenetluslik roll.

Kolmandaks ei olnud Üldkohtul õigus, kui ta pidas 11. mai 2006. aasta kohtuotsust Friesland Coberco Dairy Foods (C-11/05, EU:C:2006:312) siduvaks pretsedendiks rakendusmääruse (EL) 2015/24472 artikli 259 lõike 5 tõlgendamisel.

Neljandaks ei olnud Üldkohtul õigus, kui ta ei pidanud 2016. aasta halduskokkulepet, mis käsitles liidu tolliseadustiku artikli 211 lõike 6 kohaldamist ja rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artikli 259 kohaldamist, tõendiks majanduslikke tingimusi käsitlevate komisjoni järelduste siduvuse kohta.

Viiendaks ei olnud Üldkohtul õigus, kui ta ei asunud seisukohale, et majanduslikke tingimusi käsitlevad komisjoni järeldused puudutasid apellante otseselt ja isiklikult.

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT 2013, L 269, lk 1).

2 Komisjoni 24. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2447, millega nähakse ette liidu tolliseadustiku teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT 2015, L 343, lk 558).