Language of document :

Valitus, jonka thyssenkrupp Electrical Steel GmbH ja thyssenkrupp Electrical Steel Ugo ovat tehneet 13.9.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-577/17, thyssenkrupp Electrical Steel ja thyssenkrupp Electrical Steel Ugo v. komissio, 2.7.2018 antamasta määräyksestä

(asia C-572/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittajat: thyssenkrupp Electrical Steel GmbH ja thyssenkrupp Electrical Steel Ugo (edustajat: M. Günes ja L. C. Heinisch, Rechtsanwälte)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittajat vaativat unionin tuomioistuinta

kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen 2.7.2018 asiassa thyssenkrupp Electrical Steel ja thyssenkrupp Electrical Steel Ugo v. komissio, T-577/17 antaman määräyksen

antamaan tuomion, jonka mukaan kumoamiskanne voidaan ottaa tutkittavaksi

palauttamaan asian unionin yleiselle tuomioistuimelle asiakysymyksen tutkimista varten

velvoittamaan komission vastaamaan tähän muutoksenhakumenettelyyn liittyvistä oikeudenkäyntikuluista.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittajat vaativat määräyksen kumoamista katsoen sen perustuvan ilmeisiin oikeudellisiin virheisiin. Valittajat esittävät viisi perustetta, jotka koskevat oikeudellisia virheitä:

Ensiksi, unionin yleinen tuomioistuin katsoi virheellisesti, että unionin tullikoodeksissa (UTK)1 ja sitä täydentävissä delegoiduissa asetuksissa ja täytäntöönpanoasetuksissa ei anneta komissiolle valtaa tehdä päätöksiä, jotka sitovat kansallisia tulliviranomaisia taloudellisten edellytysten tutkimisessa.

Toiseksi, unionin yleinen tuomioistuin katsoi virheellisesti, että komission rooli taloudellisten edellytysten tutkimisessa on puhtaasti menettelyllinen.

Kolmanneksi, unionin yleinen tuomioistuin katsoi virheellisesti, että 11.5.2016 annetussa tuomiossa Friesland Coberco Dairy Foods (C-11/05) vahvistetaan sitova oikeusohjeen täytäntöönpanoasetuksen2 259 artiklan 5 kohdan tulkinnasta.

Neljänneksi, unionin yleinen tuomioistuin jätti virheellisesti katsomatta, että vuoden 2016 syyskuun hallinnollinen järjestely UTK 211 artiklan 6 kohdan ja täytäntöönpanoasetuksen 259 artiklan soveltamisesta on osoitus komission taloudellisia edellytyksiä koskevien päätelmien sitovuudesta.

Viidenneksi, unionin yleinen tuomioistuin jätti virheellisesti katsomatta, etteivät komission päätelmät taloudellisista edellytyksistä koskeneet valittajia suoraan ja erikseen.

____________

1 Unionin tullikoodeksista 9.10.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013 (UTK) (EUVL 2013, L 269, s. 1).

2 Unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 24.11.2015 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447 (täytäntöönpanoasetus) (EUVL 2015, L 343, s. 558).