Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 13. septembrī thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2018. gada 2. jūlija rīkojumu lietā T-577/17 thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Eiropas Komisija

(Lieta C-572/18 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēji: thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo (pārstāvji: M. Günes, L. C. Heinisch, Rechtsanwälte)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēju prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Vispārējās tiesas 2018. gada 2. jūlija rīkojumu lietā T-577/17 – thyssenkrupp Electrical Steel GmbH un thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Eiropas Komisija;

atzīt prasību atcelt minēto rīkojumu par pieņemamu;

nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai, lai tā lietu izskatītu pēc būtības;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, kas radušies šajā apelācijas tiesvedībā.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības iesniedzēji apstrīd pārsūdzēto rīkojumu, pamatojoties uz to, ka tas esot balstīts uz nopietnām kļūdām tiesību piemērošanā. Apelācijas sūdzības iesniedzēji izvirza piecus pamatus attiecībā uz kļūdām tiesību piemērošanā.

Pirmkārt, Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu, nospriežot, ka Savienības Muitas kodeksā 1 un ar to saistītajās deleģētajās un īstenošanas regulās Komisijai neesot piešķirtas pilnvaras saimniecisko nosacījumu novērtēšanas laikā pieņemt lēmumus, kas ir saistoši valsts muitas iestādēm.

Otrkārt, Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu, nospriežot, ka Komisijas lomai saimniecisko nosacījumu novērtēšanā esot vienīgi procesuāls raksturs.

Treškārt, Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu, uzskatot 2016. gada 11. maija spriedumu Coberco Dairy Foods (C-11/05, EU:C:2006:312) par juridiski saistošu precedentu Regulas Nr. 2015/2447 2 259. panta 5. punkta interpretēšanā.

Ceturtkārt, Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu, neuzskatot 2016. gada septembra administratīvo vienošanos par Savienības Muitas kodeksa 211. panta 6. punkta un Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 259. panta piemērošanu kā pierādījumu tam, ka Komisijas secinājumi par saimnieciskajiem nosacījumiem ir saistoši.

Piektkārt, Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu, uzskatot, ka apelācijas sūdzības iesniedzējus Komisijas secinājumi par saimnieciskajiem nosacījumiem neskar tieši un individuāli.

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV 2013, L 269, 1. lpp.).

2 Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2447 (2015. gada 24. novembris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV 2015, L 343, 558. lpp.).