Language of document :

Odwołanie od postanowienia Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 2 lipca 2018 r. w sprawie T-577/17, thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo / Komisja Europejska, wniesione w dniu 13 września 2018 r. przez thyssenkrupp Electrical Steel GmbH i thyssenkrupp Electrical Steel Ugo

(Sprawa C-572/18 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: thyssenkrupp Electrical Steel GmbH i thyssenkrupp Electrical Steel Ugo (przedstawiciele: M. Günes i L. C. Heinisch, Rechtsanwälte)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszących odwołanie

uchylenie postanowienia sądu z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie T-577/17, thyssenkrupp Electrical Steel GmbH i thyssenkrupp Electrical Steel Ugo / Komisja Europejska;

orzeczenie, że skarga o stwierdzenie nieważności jest dopuszczalna;

przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd celem rozpatrzenia istoty sprawy;

obciążenie Komisji kosztami postępowania odwoławczego.

Zarzuty i główne argumenty

Wnoszący odwołanie podnoszą, że zaskarżone postanowienie jest obarczone istotnymi błędami co do prawa. Podnoszą oni pięć argumentów dotyczących błędów co do prawa:

Po pierwsze Sąd dopuścił się błędu co do prawa stwierdzając, że unijny kodeks celny1 oraz związane z nim rozporządzenia delegacyjne i wykonawcze nie przyznają Komisji uprawnienia do przyjęcia decyzji wiążących dla krajowych organów celnych przy badaniu warunków ekonomicznych.

Po drugie Sąd błędnie stwierdził, że rola Komisji przy badaniu warunków ekonomicznych ma charakter czysto proceduralny.

Po trzecie Sąd błędnie uznał wyrok z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie Friesland Coberco Dairy Foods (C-11/05) za wiążący dla interpretacji art. 259 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego Komisji nr 2015/24472 .

Po czwarte Sąd błędnie zaniechał uznania porozumienia administracyjnego z września 2016 r. dotyczącego stosowania art. 211 ust. 6 unijnego kodeksu celnego i art. 259 rozporządzenia wykonawczego Komisji nr 2015/2447 jako dowodu wiążącego charakteru stwierdzeń Komisji dotyczących warunków ekonomicznych.

Po piąte Sąd błędnie zaniechał uznania, że stwierdzenia Komisji odnoszące się do warunków ekonomicznych dotyczą bezpośrednio i indywidualnie wnoszących odwołanie.

____________

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. 2013, L 269, s. 1).

2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. 2015, L 343, s. 558).