Language of document :

Odvolanie podané 13. septembra 2018: thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo proti uzneseniu Všeobecného súdu (šiesta komora) z 2. júla 2018 vo veci T-577/17: thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Európska komisia

(vec C-572/18 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo (v zastúpení: M. Günes, L. C. Heinisch, Rechtsanwälte)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateliek

Odvolateľky navrhujú, aby Súdny dvor:

zrušil uznesenie Všeobecného súdu z 2. júla 2018 vo veci T-577/17 – thyssenkrupp Electrical Steel GmbH a thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Komisia,

rozhodol, že návrh na zrušenie je prípustný,

vrátil veci Všeobecnému súdu na ďalšie konanie vo veci samej,

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy tohto odvolacieho konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľky uvádzajú, že napadnuté uznesenie je založené na zjavne nesprávnych právnych posúdeniach. Odvolateľky predložili päť tvrdení týkajúcich sa týchto nesprávnych právnych posúdení:

po prvé, Všeobecný súd nesprávne rozhodol, že CKÚ1 a relevantné vykonávacie nariadenia nezverujú Komisii právomoc prijímať rozhodnutia, ktoré sú záväzné pre vnútroštátne colné orgány pri posúdení hospodárskych podmienok,

po druhé, Všeobecný súd nesprávne rozhodol, že úloha Komisie pri posúdení hospodárskych podmienok je iba procesnej povahy,

po tretie, Všeobecný súd nesprávne považoval rozsudok z 11. mája 2006, Friesland Coberco Dairy Foods (C-11/05) za záväzný právny precedens pre výklad článku 259 ods. 5 VN CKÚ2 ,

po štvrté, Všeobecný súd nesprávne rozhodol, keď nezohľadnil správnu dohodu týkajúcu sa uplatnenia článku 211 ods. 6 CKÚ a článku 259 VN CKÚ zo septembra 2016 za dôkaz záväznej povahy záverov Komisie o hospodárskych podmienkach,

po piate, Všeobecný súd nesprávne rozhodol, keď nezohľadnil skutočnosť, že odvolateľky boli závermi Komisie o hospodárskych podmienkach priamo a osobne dotknuté.

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013 , ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (ďalej len „CKÚ“) (Ú. v. EÚ L 369, 2013, s. 1).

2 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (ďalej len „VN CKÚ“) (Ú. v. EÚ L 343, 2015, s. 558) .