Language of document :

Överklagande ingett den 13 september 2018 av thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo av det beslut som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 2 juli 2018 i mål T-577/17, thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo mot Europeiska kommissionen

(Mål C-572/18 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo (ombud: M. Günes och L.C. Heinisch, Rechtsanwälte)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens beslut av den 2 juli 2018 i mål T-577/17, thyssenkrupp Electrical Steel GmbH och thyssenkrupp Electrical Steel Ugo mot Europeiska kommissionen,

förklara att talan ogiltigförklaring kan prövas i sak,

återförvisa målet till tribunalen för prövning i sak, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna i förevarande instans.

Grunder och huvudargument

Klagandena bestrider det överklagade beslutet på den grunden att är behäftat med felaktig rättstillämpning av väsentlig art. De anför fem argument avseende felaktig rättstillämpning:

För det första gjorde tribunalen fel som fann att tullkodexen1 och därmed sammanhängande delegerade och genomförandeförordningar inte ger kommissionen behörighet att anta beslut som är bindande för de nationella tullmyndigheterna vid prövningen av de ekonomiska villkoren.

För det andra gjorde tribunalen fel som fann att kommissionens roll under prövningen av de ekonomiska villkoren är helt begränsad till förfarandefrågor.

För det tredje gjorde tribunalen fel som behandlade domen av den 11 maj 2006, Friesland Coberco Dairy Foods (C-11/05) som ett bindande prejudikat vid tolkningen av artikel 259.5 i genomförandeförordningen för tullkodexen.2

För det fjärde gjorde tribunalen fel som betraktade det administrativa arrangemanget från september 2016 om tillämpningen av artikel 211.6 i tullkodexen och artikel 259 i genomförordningen för tullkodexen som bevis för att kommissionens slutsatser om de ekonomiska villkoren var bindande.

För det femte gjorde tribunalen fel som inte beaktade att klagandena var direkt och personligen berörda av kommissionens slutsatser om de ekonomiska villkoren.

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 2013, s. 1).

2 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 2015, s. 558).