Language of document :

Жалба, подадена на 21 септември 2018 г. от Silec Cable, General Cable Corp. срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 12 юли 2018 г. по дело T-438/14, Silec Cable, General Cable Corp./Европейска комисия

(Дело C-599/18 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Silec Cable, General Cable Corp. (представители: I. Sinan, Barrister, C. Renner, Rechtsanwältin)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите молят Съда:

да отмени обжалваното съдебно решение;

да отмени член 1 от Решението1 в частта относно Silec Cable и General Cable,

при условията на евентуалност — да отмени член 2 от Решението и да намали размера на глобата, наложена на Silec Cable и General Cable, с оглед на доводите, изложени в подкрепа на настоящата жалба,

при условията на евентуалност — да върне делото на Общия съд за ново разглеждане,

да осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В рамките на първото основание жалбоподателите твърдят, че Общият съд е допуснал грешка при прилагането на правото, тъй като не е приложил правилно правилата за доказване и е изопачил представените му доказателства във връзка с участието на жалбоподателя Silec в твърдяното нарушение.

Общият съд приложил неправилно критерия за открито и публично разграничаване, за да прехвърли тежестта на доказване във връзка с установяването на нарушението, което се твърди, че жалбоподателят е извършил. Жалбоподателите изтъкват, че Общият съд е допуснал грешка при прилагането на правото и като се основал само на субективното усещане на другите участници в твърдяното нарушение, за да докаже участието на жалбоподателя Silec. Жалбоподателите твърдят освен това, че Общият съд изопачил представените му доказателства и нарушил задължението за професионална тайна (член 339 ДФЕС), като констатирал, че жалбоподателят Silec участвал в твърдяното нарушение.

В рамките на второто основание жалбоподателите твърдят, че Общият съд нарушил принципа на равно третиране, като отказал да квалифицира участието на жалбоподателя Silec в твърдяното нарушение като на „участник с малко значение“.

Жалбоподателите сочат, че Общият съд незаконосъобразно взел предвид комуникационните навици на Safran/Sagem/Sagem при преценката на индивидуалното участие на жалбоподателя Silec, за да определи размера на глобата. Жалбоподателите изтъкват, че мотивите, които самият Общ съд е изложил в това отношение, са противоречиви. Освен това жалбоподателите твърдят, че Общият съд не сравнява фактическите положения, които трябва да сравни, стигайки до заключението, че Комисията не дискриминира жалбоподателя Silec, като отказва да го квалифицира като „участник с малко значение“.

____________

1 Решение на Комисията от 2 април 2014 година относно производство по член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 53 от Споразумението за ЕИП (Дело AT.39610 — Електропроводи) (нотифицирано под номер C(2014) 2139 final) (ОВ C 319, 2014 г., p. 10).