Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 21. září 2018 společnostmi Silec Cable SAS, General Cable Corp. proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 12. července 2018 ve věci T-438/14, Silec Cable, General Cable v. Komise

(Věc C-599/18 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Silec Cable SAS, General Cable Corp. (zástupci: I. Sinan, Barrister, C. Renner, Rechtsanwältin)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnic řízení podávajících kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelky“) navrhují, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek,

zrušil článek 1 rozhodnutí1 v rozsahu, v jakém se týká společností Silec Cable a General Cable;

podpůrně, pozměnil článek 2 rozhodnutí a snížil výši pokuty uložené společnostem Silec Cable a General Cable s ohledem na argumenty předložené na podporu tohoto kasačního opravného prostředku;

alternativně, vrátil věc Tribunálu;

uložil Evropské komisi náhradu veškerých nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Svým prvním důvodem kasačního opravného prostředku navrhovatelky tvrdí, že Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když nesprávně použil pravidla týkající se důkazů a zkreslil důkazy, které mu byly předloženy a týkaly se účasti navrhovatelky Silec na údajném protiprávním jednání.

Tribunál nesprávně použil kritérium otevřeného a veřejného distancování se za účelem obrácení důkazního břemen ohledně prokázání údajného protiprávního jednání navrhovatelky Silec. Navrhovatelky uvádějí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení také, když se za účelem prokázání účasti navrhovatelky Silec spoléhal výlučně na subjektivní vnímání ostatních účastníků údajného protiprávního jednání. Navrhovatelky mají dále za to, že Tribunál zkreslil důkazy, které mu byly předloženy, a rovněž porušil povinnost zachovávat profesní tajemství (článek 339 SFEU), když se domníval, že se navrhovatelka Silec podílela na údajném protiprávním jednání.

Svým druhým důvodem kasačního opravného prostředku navrhovatelky tvrdí, že Tribunál porušil zásadu rovného zacházení, když odmítl kvalifikovat zapojení navrhovatelky Silec do údajného protiprávního jednání jako roli „okrajového hráče“.

Navrhovatelky tvrdí, že Tribunál protiprávně zohlednil chování společnosti Safran/Sagem/Sagem Communications při posuzování individuálního zapojení navrhovatelky Silec za účelem posouzení výše pokuty. Navrhovatelky tvrdí, že sám Tribunál navíc v tomto ohledu poskytuje zjevně rozporuplné odůvodnění. Navrhovatelky dále tvrdí, že Tribunál porovnává nesprávné skutkové situace, když dospěl k závěru, že Komise nediskriminuje navrhovatelku Silec, když ji odmítá kvalifikovat jako okrajového hráče.

____________

1 Rozhodnutí Komise ze dne 2. dubna 2014 týkající se řízení podle článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 53 Dohody o EHP (věc AT.39610 — Elektrické kabely) [oznámeno pod číslem C(2014) 2139 final] (Úř. věst. 2014, C 319, s. 10).