Language of document :

Appel iværksat den 21. september 2018 af Silec Cable SAS og General Cable Corp. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 12. juli 2018 i sag T-438/14, Silec Cable og General Cable Corp. mod Europa-Kommissionen

(Sag C-599/18 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellanter: Silec Cable SAS og General Cable Corp. (ved Barrister I. Sinan og Rechtsanwältin C. Renner)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanterne har nedlagt følgende påstande

Den appellerede dom ophæves.

Artikel 1 i afgørelsen 1 annulleres, for så vidt som den vedrører Silec Cable og General Cable.

Subsidiært ændres afgørelsens artikel 2, og den bøde, som Silec Cable og General Cable er blevet pålagt, nedsættes i lyset af de argumenter, som fremføres til støtte for nærværende appel.

Subsidiært hjemvise sagen til Retten.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale alle sagsomkostninger.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanterne har med deres første anbringende gjort gældende, at Retten begik en retlig fejl, idet den ikke anvendte bevisreglerne korrekt og foretog en urigtig gengivelse af de beviser, som var blevet fremlagt for den vedrørende appellanten Silecs deltagelse i den hævdede overtrædelse.

Retten anvendte med urette kriteriet om en offentlig afstandtagen til at vende bevisbyrden for at fastslå appellanten Silecs hævdede overtrædelse. Appellanterne har anført, at Retten også begik en retlig fejl, idet den udelukkende støttede sig på den subjektive opfattelse hos andre deltagere i den hævdede overtrædelse for at bevise appellanten Silecs deltagelse. Appellanterne er endvidere af den opfattelse, at Retten foretog en urigtig gengivelse af de for Retten fremlagte beviser og også tilsidesatte tavshedspligten (artikel 339 TEUF), da den fastslog, at appellanten Silec havde deltaget i den hævdede overtrædelse.

Appellanterne har med deres andet anbringende anført, at Retten tilsidesatte ligebehandlingsprincippet, da den nægtede at kvalificere appellanten Silevs involvering i den hævdede overtrædelse som »marginal«.

Appellanterne har anført, at Retten med urette tog hensyn til adfærden udvist af Safran/Sagem/Sagem Communications, da den bedømte appellantens Silecs individuelle involvering med henblik på at fastsætte bødens størrelse. Appellanterne har anført, at Retten selv desuden gav en åbenbart modstridende begrundelse i denne henseende. Appellanterne har endvidere anført, at Retten foretog en sammenligning af de forkerte faktiske omstændigheder, da den konkluderede, at Kommissionen ikke havde gjort sig skyldig i forskelsbehandling i forhold til appellanten Silec, da den nægtede at kvalificere dette selskabs involvering som marginal.

____________

1 Rådets afgørelse af 2.4.2014 om en procedure i henhold til artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og EØS-aftalens artikel 53 (Sag AT.39610 – Elkabler) (meddelt under dokument C(2014) 2139 final) (EUT 2014, C 319, s. 10).