Language of document :

Silec Cable SAS-i, General Cable Corp’i 21. septembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 12. juuli 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-438/14: Silec Cable, General Cable versus komisjon

(kohtuasi C-599/18 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: Silec Cable SAS, General Cable Corp. (esindajad: barrister I. Sinan, Rechtsanwältin C. Renner)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellantide nõuded

Apellandid paluvad Euroopa Kohtul:

tühistada vaidlustatud kohtuotsus;

tühistada otsuse1 artikkel 1 Silec Cable’it ja General Cable’it puudutavas osas;

teise võimalusena muuta otsuse artiklit 2 ja vähendada Silec Cable’ile ja General Cable’ile määratud trahvi vastavalt käesoleva apellatsioonkaebuse põhjendamiseks esitatud argumentidele;

kolmanda võimalusena saata kohtuasi tagasi Üldkohtusse;

mõista kõik kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Esimeses väites kinnitavad apellandid, et Üldkohus rikkus õigusnormi, kohaldades vääralt tõendamist käsitlevaid norme ja moonutades talle esitatud tõendeid seoses apellandi Silec osalemisega väidetavas rikkumises.

Üldkohus kasutas vääralt sõnaselge ja avaliku distantseerumise kriteeriumi, et pöörata ümber apellandi Silec väidetava rikkumise tõendamise koormis. Apellandid väidavad, et Üldkohus rikkus õigusnormi ka seeläbi, et ta tugines apellandi Silec osalemise tõendamiseks üksnes teiste väidetavas rikkumises osalejate subjektiivsele tajule. Veel leiavad apellandid, et Üldkohus moonutas talle esitatud tõendeid ja rikkus ka ametisaladuse hoidmise kohustust (ELTL artikkel 339), kui ta leidis, et apellant Silec osales väidetavas rikkumises.

Teises väites kinnitavad apellandid, et Üldkohus rikkus võrdse kohtlemise põhimõtet, kui ta keeldus apellandi Silec osalemist väidetavas rikkumises kvalifitseerimast „kõrvalise osaleja“ omaks.

Apellandid väidavad, et Üldkohus võttis õigusvastaselt arvesse Safran/Sagem/Sagem Communications’i tegevust, kui ta analüüsis trahvisumma kindlaksmääramiseks apellandi Silec individuaalset osalemist. Apellandid väidavad, et Üldkohus esitab selles küsimuses pealegi ilmselgelt vastuolulisi põhjendusi. Apellandid lisavad, et Üldkohus ei võrrelnud õigeid faktilisi olukordi, kui ta järeldas, et komisjon ei diskrimineeri apellanti, keeldudes teda kvalifitseerimast kõrvaliseks osalejaks.

____________

1 Komisjoni 2. aprilli 2014. aasta otsus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 kohase menetluse kohta (juhtum AT.39610 – elektrikaablid) (teatavaks tehtud numbri C(2014) 2139 final all) (ELT 2014, C 319, lk 10).