Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 21. septembrī Silec Cable SAS, General Cable Corp. iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2018. gada 12. jūlija spriedumu lietā T-438/14 Silec Cable, General Cable Corp./Eiropas Komisija

(Lieta C-599/18 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējas: Silec Cable SAS, General Cable Corp. (pārstāvji: I. Sinan, Barrister, C. Renner, advokāte)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēju prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt pārsūdzēto spriedumu;

atcelt Lēmuma 1 1. pantu, ciktāl tas attiecas uz Silec Cable un General Cable;

pakārtoti, grozīt Lēmuma 2. pantu un samazināt naudas sodu, kas uzlikts Silec Cable un General Cable, ņemot vērā argumentus, kas izvirzīti šīs apelācijas sūdzības pamatojumam;

pakārtoti, nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Ar savu pirmo pamatu apelācijas sūdzības iesniedzējas apgalvo, ka Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, jo tā neesot pareizi piemērojusi noteikumus par pierādījumiem un sagrozījusi tai iesniegtos pierādījumus par apelācijas sūdzības iesniedzējas Silec piedalīšanos apgalvotajā pārkāpumā.

Vispārējā tiesa esot kļūdaini izmantojusi atklātu un publisku distancējošu pārbaudi, lai apgrieztu pierādīšanas pienākumu, nosakot apelācijas sūdzības iesniedzējas Silec iespējamo pārkāpumu. Apelācijas sūdzības iesniedzējas apgalvo, ka Vispārējā tiesa esot arī pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, atsaucoties vienīgi uz pārējo apgalvotā pārkāpuma dalībnieku subjektīvo uztveri, lai pierādītu apelācijas sūdzības iesniedzējas Silec līdzdalību. Turklāt apelācijas sūdzības iesniedzējas uzskata, ka Vispārējā tiesa esot sagrozījusi tai iesniegtos pierādījumus, kā arī neesot ievērojusi pienākumu glabāt dienesta noslēpumu (LESD 339. pants), nospriežot, ka apelācijas sūdzības iesniedzēja Silec piedalījās apgalvotajā pārkāpumā.

Ar otro pamatu apelācijas sūdzības iesniedzējas apgalvo, ka Vispārējā tiesa esot pārkāpusi vienlīdzīgas attieksmes principu, atsakoties kvalificēt apelācijas sūdzības iesniedzējas Silec dalību apgalvotajā pārkāpumā “marginālā dalībnieka” statusā.

Apelācijas sūdzības iesniedzējas apgalvo, ka Vispārējā tiesa, izvērtējot apelācijas sūdzības iesniedzējas Silec individuālo līdzdalību, naudas soda apmēra noteikšanā ir nelikumīgi ņēmusi vērā Safran/Sagem/Sagem Communications rīcību. Apelācijas sūdzības iesniedzējas apgalvo, ka arī pati Vispārējā tiesa šajā ziņā ir sniegusi acīmredzami pretrunīgu pamatojumu. Turklāt apelācijas sūdzības iesniedzējas apgalvo, ka Vispārējā tiesa esot salīdzinājusi nepareizas faktiskās situācijas, secinot, ka Komisija nediskriminē apelācijas sūdzības iesniedzēju Silec, atsakoties to kvalificēt “marginālā dalībnieka” statusā.

____________

1 Komisijas Lēmums (2014. gada 2. aprīlis) par procedūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantu un EEZ līguma 53. pantu (Lieta AT.39610 – spēka kabeļi) (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 2139 final) (OV 2014, C 319, 10. lpp.).