Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 12 lipca 2018 r. w sprawie T-438/14, Silec Cable, General Cable / Komisja, wniesione w dniu 21 września 2018 r. przez Silec Cable SAS, General Cable Corp.

(Sprawa C-599/18 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszące odwołanie: Silec Cable SAS, General Cable Corp. (przedstawiciele: I. Sinan, Barrister, C. Renner, Rechtsanwältin)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszących odwołanie

Wnoszące odwołanie wnoszą do Trybunału o:

uchylenie zaskarżonego wyroku;

stwierdzenie nieważności art. 1 decyzji1 w zakresie, w jakim dotyczy Silec Cable i General Cable;

ewentualnie – zmianę art. 2 decyzji i obniżenie kwoty grzywny nałożonej na Silec Cable i General Cable w świetle argumentów podniesionych na poparcie niniejszego odwołania;

ewentualnie – przekazanie sprawy Sądowi do ponownego rozpoznania;

obciążenie Komisji Europejskiej wszystkimi kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W ramach zarzutu pierwszego wnoszące odwołanie podnoszą, że Sąd naruszył prawo, ponieważ nie zastosował prawidłowo zasad dotyczących dowodów oraz przeinaczył przedstawione mu dowody odnoszące się do udziału wnoszącej odwołanie, Silec, w zarzucanym jej naruszeniu.

Sąd nieprawidłowo zastosował kryterium otwartego i publicznego zdystansowania się celem odwrócenia ciężaru dowodu dotyczącego udziału wnoszącej odwołanie, Silec, w zarzucanym jej naruszeniu. Wnoszące odwołanie uważają, że Sąd naruszył też prawo, opierając się wyłącznie na subiektywnej opinii innych uczestników zarzucanego naruszenia celem wykazania udziału Silec w naruszeniu. Wnoszące odwołanie twierdzą ponadto, że Sąd zniekształcił przedstawione mu dowody oraz naruszył obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej (art. 339 TFUE), gdy uznał, że wnosząca odwołanie, Silec, uczestniczyła w zarzucanym jej naruszeniu.

W ramach zarzutu drugiego wnoszące odwołanie podnoszą, że Sąd naruszył zasadę równego traktowania, gdy odmówił uznania, że Silec uczestniczyła w zarzucanym jej naruszeniu jako „marginalny uczestnik”.

Wnoszące odwołanie twierdzą, że Sąd uwzględnił zachowanie Safran/Sagem/Sagem Communications w sposób niezgodny z prawem, gdy dokonywał oceny indywidualnego uczestnictwa Silec w celu ustalenia kwoty grzywny. Wnoszące odwołanie podnoszą, że sam Sąd przedstawia w tym względzie ewidentnie sprzeczne wewnętrznie uzasadnienie. Wnoszące odwołanie wskazują ponadto, że Sąd porównał nieodpowiednie sytuacje faktyczne, gdy uznał, że Komisja nie postąpiła względem Silec w sposób dyskryminujący, odmawiając uznania Silec za marginalnego uczestnika.

____________

1 Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2014 r. dotycząca postępowania na podstawie art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 53 porozumienia EOG (sprawa AT.39610 – Kable elektryczne) [notyfikowana jako dokument C(2014) 2139 final] (Dz.U. 2014, C 319, s. 10).