Language of document :

Odvolanie podané 21. septembra 2018: Silec Cable SAS, General Cable Corp. proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 12. júla 2018 vo veci T-438/14, Silec Cable, General Cable/Komisia

(vec C-599/18 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: Silec Cable SAS, General Cable Corp. (v zastúpení: I. Sinan, barrister, C. Renner, Rechtsanwältin)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateliek

Odvolateľky navrhujú, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok,

zrušil článok 1 rozhodnutia1 v rozsahu, v akom sa týka Silec Cable a General Cable,

subsidiárne zmenil a doplnil článok 2 napadnutého rozhodnutia a znížiť výšku pokuty uloženej spoločnostiam Silec Cable a General Cable v súlade s tvrdeniami predloženými v rámci tohto odvolania,

subsidiárne vrátil vec Všeobecnému súdu,

uložil Európskej komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľky svojím prvým odvolacím dôvodom tvrdia, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že nesprávne uplatnil pravidlá týkajúce sa dokazovania a skreslil dôkazy, ktoré mu boli predložené v súvislosti s účasťou odvolateľky Silec na údajnom porušení.

Všeobecný súd nesprávne použil kritérium otvoreného a verejného dištancovania sa na zvrátenie dôkazného bremena preukazujúceho údajné porušenie zo strany spoločnosti Silec. Odvolateľky tvrdia, že Všeobecný súd sa tiež dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že sa opieral výlučne o subjektívny dojem ostatných účastníkov porušenia na účely preukázania účasti odvolateľky Silec na porušení. Okrem toho odvolateľky tvrdia, že Všeobecný súd skreslil predložené dôkazy a tiež porušil svoju povinnosť služobného tajomstva (článok 339 ZFEÚ), keď rozhodol, že odvolateľka Silec sa zúčastnila na údajnom porušení.

Odvolateľky svojím druhým odvolacím dôvodom tvrdia, že Všeobecný súd porušil zásadu rovnosti zaobchádzania, keď odmietol považovať účasť odvolateľky Silec na údajnom porušení za „marginálneho účastníka“.

Odvolateľky tvrdia, že Všeobecný súd pri určení individuálnej účasti odvolateľky Silec na účely stanovenia výšky pokuty neoprávnene zohľadnil správanie spoločnosti Safran/Sagem/Sagem Communications. Odvolateľky tvrdia, že sám Všeobecný súd poskytol v tejto súvislosti zjavne rozporuplné odôvodnenie. Odvolateľky napokon tvrdia, že Všeobecný súd porovnával nesprávnu faktickú situáciu, keď dospel k záveru, že Komisia sa nedopustila diskriminácie odvolateľky, keď odmietla považovať odvolateľku Silec za marginálneho účastníka.

____________

1 Rozhodnutie Komisie z 2. apríla 2014 týkajúce sa konania podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 53 Dohody o EHP (vec AT.39610 – Elektrické káble) [oznámené pod číslom C (2014) 2139 final] (Ú. v. EÚ C 319, 2014, s. 10).