Language of document :

Pritožba, ki sta jo Silec Cable SAS, General Cable Corp. vložili 21. septembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 12. julija 2018 v zadevi T-438/14, Silec Cable, General Cable/Evropska komisija

(Zadeva C-599/18 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnici: Silec Cable, General Cable Corp. (zastopnika: I. Sinan, barrister, C. Renner, rechtsanwältin)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Pritožnici Sodišču predlagata, naj:

razveljavi izpodbijano sodbo;

razglasi za ničen člen 1 sklepa1 v delu, v katerem se nanaša na družbi Silec Cable in General Cable;

podredno, spremeni člen 2 sklepa in glede na argumente, navedene v utemeljitev te pritožbe, zniža globo, ki je bila naložena družbama Silec Cable in General Cable;

podredno, zadevo vrne v ponovno odločanje Splošnemu sodišču;

Evropski komisiji naloži plačilo vseh stroškov postopka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog: Pritožnici navajata, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo, ker ni pravilno uporabilo dokaznih pravil in je izkrivilo predložene dokaze v zvezi z udeležbo družbe Silec pri domnevni kršitvi.

Splošno sodišče je nepravilno uporabilo merilo odprtega in javnega distanciranja za prevalitev dokaznega bremena za dokazovanje domnevne kršitve družbe Silec. Pritožnici navajata, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo tudi, ker se je pri dokazovanju kršitve družbe Silec, zanašalo izključno na subjektivno zaznavanje drugih udeležencev pri domnevni kršitvi. Pritožnici poleg tega menita, da je Splošno sodišče, s tem ko je ugotovilo, da je družba Silec sodelovala pri zatrjevani kršitvi, izkrivilo predložene dokaze in tudi kršilo obveznost varovanja poslovnih skrivnosti (člen 339 PDEU).

Drugi pritožbeni razlog: Pritožnici navajata, da je Splošno sodišče kršilo načelo enakega obravnavanja, ker udeležbe družbe Silec, pri zatrjevani kršitvi ni štelo za „stransko vlogo“.

Pritožnice navajajo, da je Splošno sodišče nezakonito upoštevalo ravnanje družb Safran/Sagem/Sagem Communications pri presoji individualne udeležbe družbe Silec z namenom določitve globe. Pritožnici poleg tega navajata, da tudi Splošno sodišče samo glede tega navaja očitno nasprotujoče si razloge. Pritožnici dalje navajata, da Splošno sodišče pri tem, ko ugotavlja, da Komisija družbe Silec, s tem, ko je ni obravnavala kot igralca, ki je imel stransko vlogo, ni diskriminirala, primerja napačna dejanska položaja.

____________

1 Sklep Komisije z dne 2. aprila 2014 v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 53 Sporazuma EGP (Zadeva AT.39610 – Električni kabli) (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 2139 final) (UL 2014, C 319, str. 10)..