Language of document :

Överklagande ingett den 21 september 2018 av Silec Cable SAS, General Cable Corp. av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 12 juli 2018 i mål T-438/14, Silec Cable, General Cable mot Europeiska kommissionen

(Mål C-599/18 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Silec Cable SAS, General Cable Corp. (ombud: I. Sinan, Barrister, C. Renner, Rechtsanwältin)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen,

ogiltigförklara artikel 1 i beslutet1 i den del det avser Silec Cable och General Cable,

i andra hand, ändra artikel 2 i beslutet och nedsätta det bötesbelopp som Silec Cable och General Cable påförts i enlighet med de argument som framförts till stöd för detta överklagande,

i tredje hand, återförvisa målet till tribunalen,

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Genom den första grunden gör klagandena gällande att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning då den felaktigt tillämpade bevisreglerna och missuppfattade bevisningen angående Silecs delaktighet i den påstådda överträdelsen.

Tribunalen tillämpade felaktigt öppet avståndstagande-testet för att omvända bevisbördan för att fastställa klaganden Silecs påstådda överträdelse. Klagandena hävdar att tribunalen även gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att enbart förlita sig på den subjektiva uppfattningen hos de övriga parter som deltagit i den påstådda överträdelsen för att bevisa att Silec också var delaktig däri. Klagandena anser dessutom att tribunalen missuppfattade den bevisning som förebringats, samt åsidosatte sin tystnadsplikt (artikel 339 FEUF), då den fann att klaganden Silec var delaktig i den påstådda överträdelsen.

Genom den andra grunden gör klagandena gällande att tribunalen åsidosatte likabehandlingsprincipen genom att inte klassificera klaganden Silecs deltagande i den påstådda överträdelsen som en ”marginell aktörs” delatagande.

Klagandena gör gällande att tribunalen rättstridigt beaktade Safran/Sagem/Sagem Communications agerande vid bedömningen av klaganden Silecs individuella deltagande vid fastställandet av bötesbeloppet. Klagandena hävdar att tribunalens resonemang är uppenbart motsägelsefullt i detta avseende. Klagandena anser vidare att tribunalen inte jämförde rätt faktiska situationer när den kom till slutsatsen att kommissionen inte gjort sig skyldig till diskriminering genom att inte klassificera Silec som en marginell aktör.

____________

1 Kommissionens beslut av den 2 april 2014 om ett förfarande enligt artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 53 i EES-avtalet (Ärende AT.39610 – kraftkablar) (delgivet med nr C(2014) 2139 final) (EUT C 319, 2014, s. 10).