Language of document :

Жалба, подадена на 11 октомври 2018 г. от Apple Distribution International срещу определението, постановено от Общия съд (осми състав) на 27 юли 2018 г. по дело T-101/17, Apple Distribution International/Европейска комисия

(Дело C-633/18 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Apple Distribution International (представители: S. Schwiddessen, H. Lutz, Rechtsanwälte, N. Niejahr, Rechtsanwältin, A. Patsa, Advocate)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени обжалваното съдебно определение изцяло,

да обяви, че Apple е пряко и лично засегнато от оспореното решение,

да върне делото на Общия съд за постановяване на решение по същество, и

да осъди Комисията да заплати собствените си разноски и разноските на Apple във връзка с настоящото производство и в производството пред Общия съд.

Основания и основни доводи

Apple твърди, че обжалваното съдебно определение е опорочено от грешки в правото:

Първо, Общият съд е изопачил и пренебрегнал относими доказателства при преценката дали конкурентното положение на Apple на пазара за доставка на услуги за домашни видео развлечения в Германия е съществено засегнато от оспореното решение1 .

Второ, Общият съд е приложил неправилно правните критерии за преценка на личното засягане, като е приел, че Apple не принадлежи на затворена група от предприятия, които са можели да бъдат идентифицирани при приемането на оспореното решение поради специфични за тази група критерии.

Трето, Общият съд е нарушил член 119 от Процедурния си правилник и член 36 oт Статута на Съда, като не е изложил мотиви, за да приеме, че: (i) приведеното от Apple доказателство за преценка на въздействието, което тази помощ е могла да има върху конкурентното му положение на пазара за доставка на услуги за домашни видео развлечения в Германия, е недостатъчно; и (ii) наличието на лично засягане трябва да бъде установено с оглед на момента, в който оспорената мярка е била замислена, приета и приложена на национално ниво.

Четвърто, Общият съд е нарушил правото на Apple на защита, като се е позовал на съображения на Комисията, изложени в отговор на въпроси от Общия съд, които Apple не е имало възможност да коментира.

____________

1 Решение (ЕС) 2016/2042 на Комисията от 1 септември 2016 година относно схемата за помощи SA.38418 — 2014/C (ex 2014/N), която Германия възнамерява да приведе в действие за финансирането на производство и разпространение на филми (нотифицирано под номер С(2016) 5551) (ОВ L 314, 2016 г., стр. 63).