Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 11. října 2018 společností Apple Distribution International proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 27. července 2018 ve věci T-101/17, Apple Distribution International v. Evropská komise

(Věc C-633/18 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Apple Distribution International (zástupci: I. S. Schwiddessen, H. Lutz, Rechtsanwälte, N. Niejahr, Rechtsanwältin, A. Patsa, Advocate)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadené usnesení v plném rozsahu;

určil, že společnost Apple je přímo a individuálně dotčena sporným rozhodnutím;

vrátil věc zpět Tribunálu k novému rozhodnutí ve věci samé; a

uložil Komisi povinnost nést vlastní náklady řízení a nahradit náklady řízení vynaložené společností Apple v tomto řízení a v řízení před Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Společnost Apple tvrdí, že napadené usnesení je stiženo vadami v důsledku nesprávného právního posouzení:

Zaprvé Tribunál zkreslil a nezvážil relevantní důkazy při posuzování, zda soutěžní postavení společnosti Apple na trhu se službami domácí video zábavy v Německu bylo podstatným způsobem ovlivněno v důsledku napadeného rozhodnutí1 .

Zadruhé Tribunál nesprávné uplatnil právní standard pro posouzení individuálního dotčení, když konstatoval, že společnost Apple nepatří do uzavřené skupiny podniků, které byly identifikovatelné v době přijetí sporného rozhodnutí na základě kritérií specifických pro členy této skupiny.

Zatřetí Tribunál porušil článek 119 svého jednacího řádu a článek 36 statutu Soudního dvora, když neuvedl důvody pro svůj závěr, podle něhož (i) důkazy předložené společností Apple za účelem posouzení dopadu státní podpory na její soutěžní postavení na trhu se službami domácí video zábavy v Německu nebyly dostatečné; a (ii) individuální dotčení musí být doloženo k okamžiku, kdy je sporné opatření koncipováno, přijato a vykonáno na vnitrostátní úrovni.

Začtvrté Tribunál porušil právo společnosti Apple na obhajobu, když vycházel z vyjádření Komise předložené v odpověď na otázky Tribunál, k němuž se společnost Apple neměla příležitost vyjádřit.

____________

1 Rozhodnutí Komise (EU) 2016/2042 ze dne 1. září 2016 o režimu podpory SA.38418 — 2014/C (ex 2014/N), kterou Německo zamýšlí poskytnout na podporu filmové produkce a distribuce (Úř. věst. 2016, L 314, s. 63).