Language of document :

Appel iværksat den 11. oktober 2018 af Apple Distribution International til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 27. juli 2018 i sag T-101/17, Apple Distribution International mod Europa-Kommissionen

(Sag C-633/18 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Apple Distribution International (ved Rechtsanwälte S. Schwiddessen, H. Lutz, Rechtsanwältin N. Niejahr og advocate A. Patsa)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Den appellerede kendelse ophæves i sin helhed.

Det fastslås, at Apple er umiddelbart og individuelt berørt af den anfægtede afgørelse.

Sagen hjemvises til Retten med henblik på, at denne træffer afgørelse om sagens realitet.

Kommissionen tilpligtes at bære sine egne omkostninger og at betale Apples omkostninger i forbindelse med appelsagen og sagen for Retten.

Anbringender og væsentligste argumenter

Apple har gjort gældende, at den appellerede kendelse er behæftet med retlige fejl:

For det første har Retten fordrejet og undladt at tage stilling til relevant bevismateriale ved vurderingen af, hvorvidt Apples konkurrencestilling på markedet for levering af hjemmevideounderholdningstjenester i Tyskland påvirkes væsentligt af den anfægtede afgørelse 1 .

For det andet har Retten fejlanvendt det retlige kriterium for bedømmelse af den individuelle berørthed ved at fastslå, at Apple ikke tilhører en lukket gruppe af virksomheder, der var identificerbare på tidspunktet for vedtagelsen af den anfægtede afgørelse på grund af kriterier, der var specifikke for medlemmerne af denne gruppe.

For det tredje har Retten tilsidesat artikel 119 i sit procesreglement og artikel 36 i statutten for Domstolen ved ikke at begrunde konklusionen om: (i) at det af Apple fremlagte bevismateriale til vurdering af den indvirkning, som støtten kunne have på selskabets konkurrencestilling på markedet for levering af hjemmevideounderholdningstjenester i Tyskland, er utilstrækkeligt, og (ii) at den omstændighed, at der foreligger individuel berørthed, skal bevises ud fra det tidspunkt, hvor den anfægtede foranstaltning udformes, vedtages og gennemføres på nationalt plan.

For det fjerde har Retten tilsidesat Apples ret til forsvar ved at henholde sig til udtalelser, som Kommissionen fremsatte som svar på spørgsmål fra Retten, og som Apple ikke havde mulighed for at kommentere.

____________

1     Kommissionens afgørelse (EU) 2016/2042 af 1.9.2016 om Tysklands påtænkte støtteordning SA.38418 – 2014/C (ex 2014/N) for filmproduktion og – distribution (EUT 2016, L 314, s. 63)