Language of document :

Apple Distribution International’i 11. oktoobril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 27. juuli 2018. aasta määruse peale kohtuasjas T-101/17: Apple Distribution International versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-633/18 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Apple Distribution International (esindajad: Rechtsanwalt S. Schwiddessen, Rechtsanwalt H. Lutz, Rechtsanwältin N. Niejahr, advokaat A. Patsa)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada vaidlustatud kohtumäärus täies ulatuses;

tuvastada, et vaidlusalune otsus puudutab Apple’it otseselt ja isiklikult;

saata kohtuasi tagasi Üldkohtule uuesti arutamiseks;

jätta käesolevas menetluses ja Üldkohtu menetluses tekkinud komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja käesolevas menetluse ja Üldkohtu menetluses tekkinud Apple’i kohtukulud.

Väited ja peamised argumendid

Apple väidab, et vaidlustatud kohtumääruses on rikutud õigusnormi järgmistel põhjustel.

Esiteks on Üldkohus moonutanud ja ebaõigesti käsitlenud tõendeid selle hindamisel, et vaidlusalune otsus1 rikub oluliselt Apple’i konkurentsipositsiooni tellitavate videoteenuste pakkumisel Saksa turul.

Teiseks on Üldkohus kohaldanud ebaõigesti õiguslikku kriteeriumi, järeldades, et Apple ei kuulu kinnisesse ettevõtjate rühma, kes olid vaidlusaluse otsuse vastuvõtmise ajal sellesse rühma kuuluvatele liikmetele eriomase tunnuse alusel tuvastatavad.

Kolmandaks on Üldkohus rikkunud kodukorra artiklit 119, Euroopa Kohtu põhikirja artiklit 36, kuna ta ei ole põhistanud oma järeldust, et i) tõendid, mis Apple esitas selle hindamiseks, milline mõju võib kõnealusel abil olla tema konkurentsipositsioonile tellitavate videoteenuste pakkumisel Saksa turul, ei ole piisavad, ning ii) isikliku puutumise olemasolu peab olema tuvastatud sel hetkel, mil vaidlusalune meede on välja töötatud, vastu võetud ja rakendatud liikmesriigi tasandil.

Neljandaks, et Üldkohus on rikkunud Apple’i kaitseõiguseid, tuginedes komisjoni seisukohtadele, mis esitati vastuseks Üldkohtu küsimustele ja mille kohta Apple’il ei olnud võimalik oma märkusi esitada.

____________

1 Komisjoni 1. septembri 2016. aasta otsus (EL) 2016/2042 abikava SA.38418 – 2014/C (ex 2014/N) kohta, mida Saksamaa kavatseb rakendada filmitootmise ja -levi edendamiseks (ELT 2016, L 314, lk 63).